Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2016 – 2017

 

vanaf september 2016

 

 • Bijbels Hebreeuws

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Binnen de tweejarige cyclus Bijbels Hebreeuws staat tijdens het academiejaar 2016-2017 de cursus ‘Bijbels Hebreeuws II’ op het programma. De doelstelling van deze vervolgcursus bestaat erin zelfstandig teksten uit het Oude Testament te leren lezen in de Hebreeuwse grondtekst met behulp van de beschikbare werkinstrumenten. In de loop van het jaar worden de verworven basisnoties van de Hebreeuwse grammatica verder uitgediept, vooral wat betreft de paradigmata van het zwakke werkwoord en de syntaxis van de zin. De nadruk ligt evenwel op het ontleden van eenvoudige en – naarmate het jaar vordert – complexere verhalende en poëtische Bijbelteksten. Van studenten wordt verwacht dat zij de lectuur van deze teksten week na week voorbereiden, waarna zij gedurende de les gezamenlijk worden besproken.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 09.00 tot 09.50 u en wordt begeleid door dr. Hans Debel. Het met vrucht beëindigd hebben van de cursus ‘Bijbels Hebreeuws I’ of een gelijkwaardige introductie tot de Hebreeuwse taal is een basisvereiste voor deze vervolgcursus; bij twijfel wordt het best vooraf contact genomen met de docent (hans.debel@grootseminarie.be). De aanschaf van een Hebreeuwse Bijbeluitgave, grammatica en woordenboek is niet verplicht: tijdens de cursus wordt het nodige studiemateriaal ter beschikking gesteld, terwijl meer gespecialiseerde werkinstrumenten steeds geconsulteerd kunnen worden in de leeszaal van de Seminariebibliotheek. Ook tijdens het openboekexamen aan het einde van de cursus mag van deze werkinstrumenten gebruik worden gemaakt.

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Poëtische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Tijdens het academiejaar 2016-2017 staan binnen de driejarige cyclus Oude Testament de Poëtische Boeken op het programma. Dit corpus, dat ook wel wordt aangeduid als ‘Psalmen en Wijsheidsliteratuur’, bevindt zich tussen de Pentateuch en de Historische Boeken langs de ene kant, en de Profetische Boeken langs de andere kant. Anders dan deze benamingen doen vermoeden, gaat het om een vrij beperkte maar erg verscheiden verzameling van Schriftteksten, met naast de Psalmen en de wijsheidsboeken Spreuken en Prediker ook de liefdespoëzie van Hooglied en de existentiële worsteling van Job, die soms tot de wijsheidsliteratuur wordt gerekend maar er in bepaalde opzichten toch aanzienlijk van verschilt. In katholieke Bijbeluitgaven behoren de Wijsheid van Salomo en de Wijsheid van Jezus Sirach – twee boeken die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen – evenzeer tot deze afdeling van de Bijbelse canon.

  Het doel van dit luik van de cursus bestaat erin nader kennis te maken met elk van deze boeken, alsook met de onder de profetische literatuur ondergebrachte boeken Klaagliederen en Baruch, die inhoudelijk veeleer bij de Poëtische Boeken aansluiten. Na een proloog omtrent de bestaande Bijbelvertalingen in het Nederlandse taalgebied en een algemene inleiding op de Hebreeuwse poëzie, gaan we gedurende het eerste semester dieper in op de architectuur, groei en inhoud van het Psalter, waarbij ook aandacht zal uitgaan naar de Psalmenrollen die ontdekt werden te Qumran en elders in de woestijn van Judea. Daarop volgt een meer gedetailleerde ontleding van een reeks individuele psalmen, die in seminarievorm zal gebeuren. Teneinde de inhoudelijke en vormelijke rijkdom van de poëtische literatuur verder te verkennen, bestuderen we tijdens het tweede semester het Hooglied en de Klaagliederen, naast enkele andere, soortgelijke niet-Bijbelse composities. Vervolgens blijven we uitgebreid stilstaan bij de wijsheidsliteratuur van het Oude Israël, in het bijzonder wat betreft de zogenoemde ‘crisis van de wijsheid’ in de boeken Job en Prediker. Eens te meer zal bij de studie van de ontwikkeling van de wijsheidstraditie het blikveld worden verruimd door dieper in te gaan op het belang van fragmentair bewaarde composities als 4QInstruction (Musar le-Mevin) voor ons verstaan van de dynamiek van het wijsheidsdenken. Tot slot zullen ook enkele andere wijsheidsteksten uit het corpus aan Dode Zeerollen aan bod komen, zoals 4QZaligsprekingen, dat ook voor de studie van het Nieuwe Testament van belang is.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: Johanneïsche literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In het academiejaar 2016-2017 staat binnen de cyclus Nieuwe Testament de Johanneïsche literatuur op het programma.

  Allereerst bestuderen we uitvoerig het Johannesevangelie. We onderzoeken de eigenheid ervan, de grote thema’s, de verwerking van de overgeleverde tradities, de verwantschap en de verschillen met de Synoptici (Marcus, Matteüs en Lucas) en de bijzondere verwantschap met het Lucasevangelie. We bestuderen ook enkele van de grote teksten uit het evangelie door middel van close reading en literair-historische analyse. We hebben in het bijzonder aandacht voor de markante vrouwen die in het Johannesevangelie steeds op de kruispunten van het evangelie blijken te staan. We staan bovendien stil bij de mogelijk anti-Joodse interpretaties waartoe dit evangelie aanleiding zou kunnen geven.

  In een tweede stap lezen we samen de Johannesbrieven die uit dezelfde Johanneïsche school stammen. Vooral de eerste Johannesbrief is een echt pareltje dat ons een groot lezersplezier zal verschaffen.

  In een derde stap gaan we dieper in op de Openbaring van Johannes, het laatste boek van de Bijbel. Dit boek stamt niet uit de Johanneïsche school, maar wordt wel toegeschreven aan een zekere Johannes die op Patmos zijn verblijf houdt. Aan het begin van het boek zijn enkele brieven geïntegreerd. We staan stil bij deze fascinerende tekst en proberen er de geheimen aan te ontfutselen door de tekst te situeren tegen zijn historische achtergronden. Ook bekijken we de doorwerking van dit boek in de schitterende tapijten van Angers, waarvan de kartons gemaakt werden door een zekere ‘Jean de Bruges’.

  De deelnemers aan deze cursus krijgen aan het begin van elk semester een reader met achtergrondteksten en analyses. Deze reader wordt apart betaald. De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.50 uur. De docent is dr. Jean Ch. Bastiaens.

  Meer informatie →

 • Inleiding in de Schrift

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Docent: Patrick Degrieck.

  Meer informatie →

2017

 

vanaf januari 2017

 

 • Jezus als rabbi in Matteüs

  16 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 15 mei, 19 juni 2017 / CCV Antwerpen / Den Bijenkorf, Sint-Job-in-‘t-Goor

  Inleider: Johan Govaerts

  Meer informatie →

augustus 2017

 

 • ‘Alleen maar een stem’ – Bijbelvierdaagse

  7-10 augustus 2017 / Collectief Bevrijdende Bijbellezing / Oasecentrum Groot-Bijgaarden

  Bijbelse verhalen werden geschreven in het spanningsveld van tegenstrijdige boodschappen. Mensen aan de kant werden opgeroepen om een eigen weg te gaan.
  De stem van de ‘Ene’, tegenover de vele goden, soms fluisterend, soms roepend, laat sommigen niet meer los.
  Wij proberen ons eigen verhaal op het spoor te komen. We werken in groepen rond twee verhalen van Elia en een tekst van Lucas.

  Organisatie: vzw Motief, ism. Christenen voor het Socialisme

  Info en inschrijving: lieve_neukermans@skynet.be – Jan De Roeck: 0486 78 76 37

 • Proeven van moderne exegese: Schepping van de kosmos en van de mens (Genesis 1-3)

  23 en 30 augustus 2017 / Bijbelhuis Zevenkerken / Vormingplus Kortrijk

  Bijbelse teksten zijn geschreven in een aparte taal, die een aparte interpretatie vragen. Tijdens twee avonden krijg je een nieuwe lezing van oude verhalen die een grote invloed hebben uitgeoefend op het westers denken.

  ‘De schepping van de wereld in zes dagen’, zoals verhaald in het eerste boek van de Bijbel (Genesis 1), klinkt ogenschijnlijk als een achterhaald verhaal. Zo’n visie op ‘schepping’ staat immers haaks op moderne, door de wetenschap onderbouwde visies op het ontstaan van de wereld.
  En het verhaal over ‘de schepping van Adam en Eva en de verdrijving uit het paradijs’ (Genesis 2-3) lijkt ook al niet voor moderne oren geschreven; is dit niet gewoon een fraaie fabel?

  Hoe moeten we die oude teksten vandaag lezen? Zijn ze nog relevant en hebben ze nog een actuele boodschap? Concurreren ze met andere teksten over het ontstaan van mens en wereld, of juist niet?
  We lezen deze teksten samen en kijken welke handreikingen de moderne exegese van de Bijbelwetenschap ons biedt om deze teksten te herontdekken en onder het stof vandaan te halen.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

vanaf september 2017

 

 • Leerhuis Brussel 2017: Van angstland naar beloofde land

  9 vrijdagnamiddagen van 15 september 2017 tot 25 mei 2018 / Bijbelhuis Zevenkerken / Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

  Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
  Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

Reacties zijn afgesloten.