Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2016 – 2017

 

vanaf september 2016

 

 • Bijbels Hebreeuws

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Binnen de tweejarige cyclus Bijbels Hebreeuws staat tijdens het academiejaar 2016-2017 de cursus ‘Bijbels Hebreeuws II’ op het programma. De doelstelling van deze vervolgcursus bestaat erin zelfstandig teksten uit het Oude Testament te leren lezen in de Hebreeuwse grondtekst met behulp van de beschikbare werkinstrumenten. In de loop van het jaar worden de verworven basisnoties van de Hebreeuwse grammatica verder uitgediept, vooral wat betreft de paradigmata van het zwakke werkwoord en de syntaxis van de zin. De nadruk ligt evenwel op het ontleden van eenvoudige en – naarmate het jaar vordert – complexere verhalende en poëtische Bijbelteksten. Van studenten wordt verwacht dat zij de lectuur van deze teksten week na week voorbereiden, waarna zij gedurende de les gezamenlijk worden besproken.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 09.00 tot 09.50 u en wordt begeleid door dr. Hans Debel. Het met vrucht beëindigd hebben van de cursus ‘Bijbels Hebreeuws I’ of een gelijkwaardige introductie tot de Hebreeuwse taal is een basisvereiste voor deze vervolgcursus; bij twijfel wordt het best vooraf contact genomen met de docent (hans.debel@grootseminarie.be). De aanschaf van een Hebreeuwse Bijbeluitgave, grammatica en woordenboek is niet verplicht: tijdens de cursus wordt het nodige studiemateriaal ter beschikking gesteld, terwijl meer gespecialiseerde werkinstrumenten steeds geconsulteerd kunnen worden in de leeszaal van de Seminariebibliotheek. Ook tijdens het openboekexamen aan het einde van de cursus mag van deze werkinstrumenten gebruik worden gemaakt.

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Poëtische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Tijdens het academiejaar 2016-2017 staan binnen de driejarige cyclus Oude Testament de Poëtische Boeken op het programma. Dit corpus, dat ook wel wordt aangeduid als ‘Psalmen en Wijsheidsliteratuur’, bevindt zich tussen de Pentateuch en de Historische Boeken langs de ene kant, en de Profetische Boeken langs de andere kant. Anders dan deze benamingen doen vermoeden, gaat het om een vrij beperkte maar erg verscheiden verzameling van Schriftteksten, met naast de Psalmen en de wijsheidsboeken Spreuken en Prediker ook de liefdespoëzie van Hooglied en de existentiële worsteling van Job, die soms tot de wijsheidsliteratuur wordt gerekend maar er in bepaalde opzichten toch aanzienlijk van verschilt. In katholieke Bijbeluitgaven behoren de Wijsheid van Salomo en de Wijsheid van Jezus Sirach – twee boeken die niet in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen – evenzeer tot deze afdeling van de Bijbelse canon.

  Het doel van dit luik van de cursus bestaat erin nader kennis te maken met elk van deze boeken, alsook met de onder de profetische literatuur ondergebrachte boeken Klaagliederen en Baruch, die inhoudelijk veeleer bij de Poëtische Boeken aansluiten. Na een proloog omtrent de bestaande Bijbelvertalingen in het Nederlandse taalgebied en een algemene inleiding op de Hebreeuwse poëzie, gaan we gedurende het eerste semester dieper in op de architectuur, groei en inhoud van het Psalter, waarbij ook aandacht zal uitgaan naar de Psalmenrollen die ontdekt werden te Qumran en elders in de woestijn van Judea. Daarop volgt een meer gedetailleerde ontleding van een reeks individuele psalmen, die in seminarievorm zal gebeuren. Teneinde de inhoudelijke en vormelijke rijkdom van de poëtische literatuur verder te verkennen, bestuderen we tijdens het tweede semester het Hooglied en de Klaagliederen, naast enkele andere, soortgelijke niet-Bijbelse composities. Vervolgens blijven we uitgebreid stilstaan bij de wijsheidsliteratuur van het Oude Israël, in het bijzonder wat betreft de zogenoemde ‘crisis van de wijsheid’ in de boeken Job en Prediker. Eens te meer zal bij de studie van de ontwikkeling van de wijsheidstraditie het blikveld worden verruimd door dieper in te gaan op het belang van fragmentair bewaarde composities als 4QInstruction (Musar le-Mevin) voor ons verstaan van de dynamiek van het wijsheidsdenken. Tot slot zullen ook enkele andere wijsheidsteksten uit het corpus aan Dode Zeerollen aan bod komen, zoals 4QZaligsprekingen, dat ook voor de studie van het Nieuwe Testament van belang is.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagvoormiddag van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: Johanneïsche literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In het academiejaar 2016-2017 staat binnen de cyclus Nieuwe Testament de Johanneïsche literatuur op het programma.

  Allereerst bestuderen we uitvoerig het Johannesevangelie. We onderzoeken de eigenheid ervan, de grote thema’s, de verwerking van de overgeleverde tradities, de verwantschap en de verschillen met de Synoptici (Marcus, Matteüs en Lucas) en de bijzondere verwantschap met het Lucasevangelie. We bestuderen ook enkele van de grote teksten uit het evangelie door middel van close reading en literair-historische analyse. We hebben in het bijzonder aandacht voor de markante vrouwen die in het Johannesevangelie steeds op de kruispunten van het evangelie blijken te staan. We staan bovendien stil bij de mogelijk anti-Joodse interpretaties waartoe dit evangelie aanleiding zou kunnen geven.

  In een tweede stap lezen we samen de Johannesbrieven die uit dezelfde Johanneïsche school stammen. Vooral de eerste Johannesbrief is een echt pareltje dat ons een groot lezersplezier zal verschaffen.

  In een derde stap gaan we dieper in op de Openbaring van Johannes, het laatste boek van de Bijbel. Dit boek stamt niet uit de Johanneïsche school, maar wordt wel toegeschreven aan een zekere Johannes die op Patmos zijn verblijf houdt. Aan het begin van het boek zijn enkele brieven geïntegreerd. We staan stil bij deze fascinerende tekst en proberen er de geheimen aan te ontfutselen door de tekst te situeren tegen zijn historische achtergronden. Ook bekijken we de doorwerking van dit boek in de schitterende tapijten van Angers, waarvan de kartons gemaakt werden door een zekere ‘Jean de Bruges’.

  De deelnemers aan deze cursus krijgen aan het begin van elk semester een reader met achtergrondteksten en analyses. Deze reader wordt apart betaald. De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.50 uur. De docent is dr. Jean Ch. Bastiaens.

  Meer informatie →

 • Inleiding in de Schrift

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Docent: Patrick Degrieck.

  Meer informatie →

 • Bijbelse vrouwen – Inspiratie om gelovig op weg te gaan – Achtste editie van het Leerhuis voor geloof en pastoraal

  september 2016 tot mei 2017 / CCV in het bisdom Brugge in samenwerking met het Grootseminarie

  In de achtste editie van het Leerhuis voor geloof en pastoraal staan een aantal Bijbelse vrouwen centraal: Maria van Magdala, Tamar, Maria, Ruth, Eva, vrouwen rond Mozes, Martha en Maria. Moedige vrouwen met een groot geloof. Sterke vrouwen die voor ons een voorbeeld zijn. In het Leerhuis willen we die vrouwen beter leren kennen en ook ontdekken hoe zij vandaag ons geloofsleven kunnen inspireren.

  Wie zijn Bijbelse kennis wil verdiepen of wil kennismaken met enkele teksten uit Oud en Nieuw Testament is van harte welkom. Het Leerhuis staat open voor een breed publiek. Voor mensen die weinig in de Bijbel lezen, maar ook voor hen die vertrouwd zijn met de Bijbel en op zoek zijn naar meer inzicht. Ook wie inspiratie zoekt om te verkondigen kan terecht in het Leerhuis.

  In tal van pastorale eenheden en parochiefederaties van het bisdom Brugge wordt een leerhuisgroep opgericht. Van september 2016 tot mei 2017 zijn er zeven bijeenkomsten met de plaatselijke groep. Voor alle groepen is er een startbijeenkomst op dinsdag 20 september 2016 om 19.30 uur in het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout.

  In elke beurt is er tijd voor uitleg en duiding van de gelezen Bijbelteksten. De groepsbegeleiders brengen de nodige achtergrondinformatie en schetsen de context zodat we de Bijbelteksten zo goed mogelijk begrijpen. Daarnaast is er ook ruim tijd voor gesprek en uitwisseling. Het is een zoeken naar inspiratie om vandaag gelovig op weg te gaan. Elke beurt wordt afgerond met een moment van samen bidden.

  Leerhuis voor geloof en pastoraal is een organisatie van CCV in het bisdom Brugge (Bosdreef 5, 8820 Torhout, 050 74 56 10, brugge@ccv.be) in samenwerking met het Grootseminarie (Potterierei 72, 8000 Brugge). De volledige lijst van alle groepen is te vinden op www.ccv.be/brugge. Verdere informatie over de plaatselijke groepen, de data van de bijeenkomsten en het inschrijven is te bekomen bij de leden van de teams van de pastorale eenheden en de federale stuurgroepen.

  Meer informatie →

vanaf oktober 2016

 

 • Interlevensbeschouwelijke en interreligieuze Bijbelgroep Rasji-kring

vanaf oktober, telkens van 9.30 tot 12.00 uur / Tulpinstraat 75, Hasselt (Kiewit)

In 2016-2017 beginnen we te lezen vanaf Marcus 9,2-13. Er is mogelijkheid om aan te sluiten bij drie verschillende groepen:

1) De woensdaggroep komt samen op 12 oktober, 16 november, 14 december 2016, 8 februari, 8 maart, 19 april en 10 mei 2017.

2) De donderdaggroep komt samen op 13 oktober, 17 november, 15 december 2016, 9 februari, 9 maart, 20 april en 11 mei 2017.

3) De zaterdaggroep komt samen op 15 oktober, 19 november, 17 december 2016, 11 februari, 11 maart, 22 april en 13 mei 2017.

Voor meer info en inschrijving kan u contact opnemen met Arseen De Kesel via arseen.de.kesel@telenet.be, 011/720667 of 0485/729030.

2017

 

vanaf januari 2017

 

 • De Mozes-cyclus

  van 10 januari tot 28 maart 2017 op dinsdag van 9u30 tot 12u / CCV Antwerpen / TPC Antwerpen

  Docent: Egbert Rooze

  Meer informatie →

 • Jezus als rabbi in Matteüs

  16 januari, 20 februari, 20 maart, 24 april, 15 mei, 19 juni 2017 / CCV Antwerpen / Den Bijenkorf, Sint-Job-in-‘t-Goor

  Inleider: Johan Govaerts

  Meer informatie →

april 2017

 

 • De profeten Elia en Elisa

  Van 18 april tot 30 mei 2017 op dinsdag van 9u30 tot 12u / CCV Antwerpen / TPC Antwerpen

  Docent: Paul Kevers

  Meer informatie →

mei 2017

 

 • Luidsprekers voor God – Twaalf ‘kleine’ profeten

  2 en 16 mei 2017 / CCV Vlaams-Brabant – Mechelen / Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen

  Inleider: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Oud Bijbelgoud: kennismaken met het Oude Testament

  2, 9, 16, 23 en 30 mei en 6 juni 2017 / CCV Hasselt / avondcursus Kasteel Mariagaarde Hoepertingen

  Inleider: Valérie Kabergs

  Meer informatie →

juni 2017

 

 • Aanklacht en wederwoord: het boek Job – Abdijmidweek in Westvleteren

  6-8 juni 2017 / CCV Vlaams-Brabant – Mechelen / Sint-Sixtusabdij Westvleteren

  Inleider: Luc Devisscher

  Meer informatie →

Reacties zijn afgesloten.