Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2017

 

augustus 2017

 

 • ‘Alleen maar een stem’ – Bijbelvierdaagse

  7-10 augustus 2017 / Collectief Bevrijdende Bijbellezing / Oasecentrum Groot-Bijgaarden

  Bijbelse verhalen werden geschreven in het spanningsveld van tegenstrijdige boodschappen. Mensen aan de kant werden opgeroepen om een eigen weg te gaan.
  De stem van de ‘Ene’, tegenover de vele goden, soms fluisterend, soms roepend, laat sommigen niet meer los.
  Wij proberen ons eigen verhaal op het spoor te komen. We werken in groepen rond twee verhalen van Elia en een tekst van Lucas.

  Organisatie: vzw Motief, ism. Christenen voor het Socialisme

  Info en inschrijving: lieve_neukermans@skynet.be – Jan De Roeck: 0486 78 76 37

 • Proeven van moderne exegese: Schepping van de kosmos en van de mens (Genesis 1-3)

  23 en 30 augustus 2017 / Bijbelhuis Zevenkerken / Vormingplus Kortrijk

  Bijbelse teksten zijn geschreven in een aparte taal, die een aparte interpretatie vragen. Tijdens twee avonden krijg je een nieuwe lezing van oude verhalen die een grote invloed hebben uitgeoefend op het westers denken.

  ‘De schepping van de wereld in zes dagen’, zoals verhaald in het eerste boek van de Bijbel (Genesis 1), klinkt ogenschijnlijk als een achterhaald verhaal. Zo’n visie op ‘schepping’ staat immers haaks op moderne, door de wetenschap onderbouwde visies op het ontstaan van de wereld.
  En het verhaal over ‘de schepping van Adam en Eva en de verdrijving uit het paradijs’ (Genesis 2-3) lijkt ook al niet voor moderne oren geschreven; is dit niet gewoon een fraaie fabel?

  Hoe moeten we die oude teksten vandaag lezen? Zijn ze nog relevant en hebben ze nog een actuele boodschap? Concurreren ze met andere teksten over het ontstaan van mens en wereld, of juist niet?
  We lezen deze teksten samen en kijken welke handreikingen de moderne exegese van de Bijbelwetenschap ons biedt om deze teksten te herontdekken en onder het stof vandaan te halen.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

vanaf september 2017

 

 • Leerhuis Brussel 2017: Van angstland naar beloofde land

  9 vrijdagnamiddagen van 15 september 2017 tot 25 mei 2018 / Bijbelhuis Zevenkerken / Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

  Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
  Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Pentateuch en Historische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Na een algemene kennismaking met de Pentateuch en met het corpus van ‘Historische Boeken’, waarbij ook even aandacht uitgaat naar de plaats van deze boeken in de liturgie van de eucharistie, schetst de cursus kort de geschiedenis van de exegese. Van daaruit gaan we dieper in op het moderne onderzoek naar de groei van de Pentateuch dat culmineerde in de zogeheten ‘nieuwere documentenhypothese’ of ‘vierbronnentheorie’. Tegen de achtergrond van de fundamentele kritiek waarmee deze hypothese sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw te kampen heeft, worden ook de hoofdlijnen van recentere ontwikkelingsmodellen voorgesteld, rekening houdend met de inzichten die de Dode Zeerollen op dit punt hebben opgeleverd. Vervolgens blijven we wat langer stilstaan bij elk van de afzonderlijke boeken uit de Pentateuch, in het bijzonder bij het boek Genesis. Het tweede semester vangt aan met een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Israël, met als leidraad het noodzakelijke methodologische onderscheid tussen het ‘Oude Israël’ dat door historici wordt gereconstrueerd en het ‘Bijbelse Israël’ dat in de Bijbelse teksten beschreven staat. Daarna volgt een meer gedetailleerde studie van alle boeken die tot het corpus van Historische Boeken worden gerekend, met voor het boek Koningen de Eliacyclus als bijzonder aandachtspunt. Ook boeken waaraan meestal maar weinig aandacht wordt besteed, zoals Kronieken en Ezra-Nehemia, passeren de revue in de loop van het semester. Aan het einde van de lessenreeks staan tot slot de zogeheten ‘deuterocanonieken’ uit de Historische Boeken op het programma.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. De cursus staat open voor gaststudenten. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst. De lessen beginnen op dinsdag 19 september 2017.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: De Handelingen van de apostelen en de Paulijnse literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan het boek Handelingen, juist omdat het van zo’n grote invloed is geweest op het zich ontwikkelende christendom. In het tweede deel van de cursus komt Paulus zelf aan bod, niet zoals Lucas hem ziet, maar zoals we hem leren kennen uit zijn brieven. Van zeven brieven zijn we heel zeker dat Paulus ze zelf geschreven heeft: 1 Tessalonicenzen, 1 + 2 Korintiërs, Galatenbrief, Fillipenzen, Filemon en de Romeinenbrief. Deze documenten behoren tot de oudste getuigenissen van het vroege, vitale christendom. Ze geven een ongemeen boeiende inkijk in de eerste christengemeenschappen en confronteren ons met de vragen die toen onder hen leefden en die ook voor ons nog steeds heel relevant blijken te zijn. Maar we hebben ook aandacht voor de brieven van de leerlingen van Paulus, de zogenaamde deutero-Paulijnse brieven. Paulus had al vrij snel zo’n faam gekregen en zijn brieven werden zo ruim verspreid, dat leerlingen van hem latere brieven op zijn naam hebben gezet, juist omdat ze volgens die leerlingen in dezelfde geest/Geest geschreven zijn. Maar is dat ook zo? De cursus focust op historische, theologische en Schriftuurlijke achtergronden van de Handelingen en de Paulijnse literatuur. Maar we zullen ook veel aandacht besteden aan tekstlezing, en aan de hand van literaire, structurele en retorische analyses dieper doordringen in de rijkdom van deze literatuur.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 tot 15.50 uur en wordt gegeven door dr. Jean Bastiaens. De cursus staat open voor gaststudenten. Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld. De lessen starten op maandag 18 september 2017.

  Meer informatie →

oktober 2017

 

 • De Bijbel – een boek van eeuwen

  4 donderdagmiddagen van 14 tot 16 uur: 5, 12, 19 en 26 oktober 2017 / Davidsfonds Academie / Beveren-Waas, cultureel centrum Ter Vesten

  De Bijbel blijft een ongemeen boeiend boek. Hij bevat een hele bibliotheek van boeken die in een periode van zo’n duizend jaar bij elkaar geschreven werden door een menigte van auteurs. In deel II van deze cursus neemt Jean Bastiaens de wereld van het Nieuwe Testament als leidraad. Jezus was een Jood, en leefde in een boeiende en complexe tijd. Wat zijn de gelijkenissen en de verschillen tussen de historische en de verkondigde Jezus? Wat is de ontstaansgeschiedenis van de evangeliën? En hoe dienen we de bijdrage van het apocriefe evangelie van Thomas te interpreteren? Via verschillende invalshoeken werpt Jean Bastiaens een verrassend licht op Jezus en zijn tijd.

  Spreker: dr. Jean Bastiaens.

  Meer informatie →

 • De Psalmen

  maandag 23 oktober 2017 van 19.30 tot 21 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Spreker: Benoît Standaert.

  Meer informatie →

november 2017

 

 • Eerste brief van Paulus aan de christenen van Tessalonica

  woensdag 15 november 2017 van 19.30 tot 21 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Spreker: Jean Bastiaens.

  Meer informatie →

 • De Bijbel: een vrij zinnige lezing

  dinsdag 28 november 2017 om 19.30 uur / Bijbelhuis Zevenkerken & CCV Brugge / Sint-Andriesabdij Zevenkerken, Gregoriuszaal

  Sprekers: Auteur Ludo Abicht in gesprek met bisschop Lode Aerts.
  Moderator: Geert De Kerpel (hoofdredacteur Tertio).

  Meer informatie →

Reacties zijn afgesloten.