Nederlandse bijbelcatalogus – Supplement I

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 1970 nr. 1

5a R. WEBER e.a., Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, 2 delen, Würtembergische Bibelanstalt, STuttgart, 1969; 870 Fr.
De Vulgaattekst van deze protestants-katholieke uitgave is deze van de grote editie van de Sint-Hiëronymusabdij te Rome (het Oude Testament behalve de profeten) en van Wordsworth-White (het Nieuwe Testament). Beknopt kritisch apparaat.
7 7e regel: aanvullen: “Amos et Osée” (1969: 100 Fr.)
25 Deel 2 is verschenen: Handelingen en Brieven, 1969; 158 Fr.
33 Vervangen door:
Houvast. De Katholieke Brieven vertaald in het Nederlands van nu;
40a Bijbel in de vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Boekencentrum, Den Haag; De protestantse boekhandel, Brussel; kleine uitgave 765 Fr.; luxe-uitgave van 2.025 tot 3.650 Fr. Voor de tekst van deze uitgave zie n. 2.
40b La Bible de Jérusalem illustrée par Rembrandt, Le Cerf, Parijs, 1969; 120 tot 180 Fr.
De tekst is die van n. 6; 44 vierkleurige reproducties en 102 tekeningen en etsen.
63a A. GELIN, Israëls gestalte volgens de bijbel (Credo-reeks), Standaard, Antwerpen, 1962;
Vertaald uit het Frans. “L’âme d’Israël dan sle livre” (1958). Beknopt overzicht van de theologie en de godsdienst van het Oude Testament.
91a R. BULTMANN, Geloof zonder mythe (Christendom in discussie), Romen en Zonen, Maaseik, 1969; 215 Fr.
Een keuze uit de artikelen over de interpretatie van de Bijbel van de hand van de bekende protestantse exegeet. Mits enige inspanning ook voor de niet-specialist toegankelijk. J. Sperna Weiland schreef de inleiding.
93a P. VAN DEN BERGHE, Traditie en Schrift. I. Historisch beeld (Bezinning en bezieling, 5), De Vroente, Kasterlee, 1969; 190 Fr.
Over traditie en schrift in het judaïsme en het christendom: ontstaan en evolutie van de verschillende tradities in het Oude Testament, de joodse canon, de joodse interpretatie van de Schrift, de christelijke traditie, de christelijke canon, de tekstoverlevering en de interpretatie van de Schrift in de christelijke traditie. Een betrouwbaar boek dat op heldere wijze inzicht geeft in de recente ontwikkelingen rond deze problematiek.
103 Vervangen door:
A. VAN DEN BORN (red.), Bijbels woordenboek, 3e uitgave, Romen en Zonen, Roermond; P. Brand en Romen en Zonen, Maaseik, 1966-1969;
De eerste druk van dit standaardwerk verscheen in 1941; de tweede in 1954-1957. De derde editie werd volledig omgewerkt. Men vindt hier uitvoerige informatie over realia, geografie, archeologie en bijbeltheologische themata. Bijgewerkte literatuurlijsten.
106 8e en 9e regel vervangen door:
Vier delen zijn reeds verschenen (A-O).
140a Vervangen door:
A. VAN SELMS, Jerusalem door de eeuwen heen van vóór koning David tot generaal Dayan, Hollandia, Baarn, 1969; 265 Fr.
Vlotte vertelling, met foto’s en kaartjes.
166a E. DOBLHOFER, Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften, Moussault’s uitgeverij, Amsterdam, 1966; 366 Fr.
Vertaald uit het Duits “Zeichen und Wunder” (1957). Over de ontcijfering van het Egyptisch, Oud-Perzisch, Hettitisch, Oegaritisch, de Mesopotamische spijkerschriften, enz. Populair-wetenschappelijk. Geïllustreerd met tekeningen en foto’s.
200a W. WESTERDORF, Het oude Egypte (Kunst in Beeld), Elsevier, Brussel, 1968; 26,50 Gld.
Goede gids door de geschiedenis van de Egyptische kunst. Verzorgde uitvoering. Ongeveer 250 reproducties, meestal in kleuren.
235a W.C. VAN UNNIK, Openbaringen uit Egyptisch zand (Exegetica), Van Keulen, Den Haag, 1958;
Over de vondsten van Nag-Hammadi, de gnosis, het evangelie van Thomas, het evangelie der waarheid, het apocryphon van Johannes, het apocryphon van Jacobus, enz.
237a F.A. BRUNKLAUS, Het laatste testament. Het evangelie van Judas. Het hooglied van Maria Magdalena. De openbaring van de apostel Thomas, Leiter-Nypels, Maastricht, 1969; 6,90 Gld.
237b F.A. BRUNKLAUS, De Johanneslegende, Leiter-Nypels, Maastricht, 1969; 6,90 Gld.
237b F.A. BRUNKLAUS, De Johanneslegende, Leiter-Nypels, Maastricht, 1969; 6,90 Gld.
237c H. JONAS, Het gnosticisme (Aula 429), Spectrum, Antwerpen, 1969; 10 Fr.
Vertaald uit het Engels “The Gnostic Religion” (1958). Goed gedocumenteerde synthese over een onderwerp waarover in ons taalgebied weinig voorhanden is.
391 Verschenen zijn: n. 25 (1968), n. 27 (1969) en n. 28 (1969).
415, 419, 420, 422, 424, 428, 429, 430, 431, 434: de prijs schrappen
426a N. POULSSEN, Judith, 1969; 125 Fr.
487a P. DRIJVERS en P. HAWINKELS, De mens heet mens. Het boek Prediker (Ambo), Ambo, Utrecht; Westland Merksem, 1969; 145 Fr.
Nieuwe vertaling met verklarende essays.
507a 10. J MICHL., De Katholieke Brieven, 1969
544a J. LAMBRECHT, Marcus Interpretator. Stijl en boodschap in Mc 3,20-4,34, Desclée De Brouwers, Brugge, 1969; 210 Fr.
Bundeling van vier artikelen die verschenen in Bijdragen, 29, 1968. Belangrijk wetenschappelijk werk.
563a G. SASS, De opwekking van Lazarus, Patmos, Antwerpen, 1969; 75 Fr.
Vertaald uit het Duits “Die Auferstehung des Lazarus. Eine Auslegung von Joh. 11” (1967). Aan de hand van recente hypothesen poogt de auteur de betekenis van dit verhaal toe te lichten.
570 A. LAEPPLE, De Apokalyps van Johannes. De Boodschap aan de christenheid, Nelissen, Bilthoven; Patmos, Antwerpen, 1969; 245 Fr.
Vertaald uit het Duits “Die Apokalypse nach Johannes” (1966). Inleidingen en commentaar. Vooral aandacht voor de theologische boodschap van dit weinig toegankelijk bijbelboek. Voor persoonlijke studie en voor bijbelclubs.
574a D. FLUSSER, Jezus, de levensgeschiedenis van een religieus genie, W. De Haan, Bussum, 1969; 125 Fr.
Vertaald uit het Duits “Jesus im Selbstzeugnissen und Bilddokumenten” (1968). Geïllustreerd werk van een Joodse geleerde die goed op de hoogte is van de rabbijnse literatuur en die Jezus met veel sympathie tegemoet treedt. Dat de christen in dit Jezusportret wezenlijke leemten ontdekt hoeft nauwelijks gezegd te worden.
583a T. BAARDA, De betrouwbaarheid van de Evangeliën (Cahiers voor de gemeente, 2), 3e dr., Kok, Kampen; Denis, Borgerhout, 1969; 5,25 Gld.
584a J. MOUSON, P. VAN DEN BERGHE en J. BULCKENS, De verrezen Heer. Een exegetische theologische en catechetische benadering, Patmos, Antwerpen, 1969; 125 Fr.
Verslagboek van de “Tweede theologische studieweek voor priesters” van het bisdom Antwerpen (1968). J. Mouson behandelt de periokoop van de leerlingen van Emmaüs (Lucas, 24); P. van den berghe bespreekt de stellingen van Bultmann omtrent de verrijzenis; K. Bulckens opent perspectieven voor catechese en verkondiging.
586a H. VAN DER KWAAK, Het Proces van Jezus, Van Gorcum, Assen, 1969; 26 Gld.
Onderzoek van de passieverhalen en reconstructie van het proces van Jezus. Kritisch te lezen.
601a J. BAERS e.a., Het Godsprobleem. Theologische catechetische bijbelse benadering, Patmos, Antwerpen, 1969; 115 Fr.
Verslagboek van een reeks post-universitaire colleges uit de Vliebergh-Sencie-leergangen 1968. J. Ghoos behandelt de problematiek van de christelijke godsdienstigheid; J. Bulckens geen een voorstelling van de Duitse bijbelcatechetische bewegin en toets deze methode aan de catechetische uitwerking van Marcus 6,30-44; G. Thevissen bespreekt het bijbelse getuigenis over de Godsontdekking.
626a H. GIESEN, 5 Minuten. Een bijbelwoord voor iedere dag, Boekencentrum, Den Haag; De protestantse boekhandel, 14e dr., 1969; 160 Fr.
Vertaald uit het Duits “Sei fünf Minuten still”.
635a D. BONHOEFFER, Het gebedenboek van de Bijbel, De Heraut, Graafse weg 11, Nijmegen; De Nieuwe Boodschap, Korte Schipstraat 16, Mechelen, 1969; 55 Fr.
Vertaald uit het Duits. Korte inleidingen op de Psalmen en uitnodigingen tot gebed. Met een Ten Geleide van E. Bethge.
644a P. PENNING DE VRIES, Gebed en leven, De Heraut, Graafse weg 11, Nijmegen; De Nieuwe Boodschap, Korte Schipstraat 16, Mechelen, 2e dr. 1969; 160 Fr.
Meditatieboek waarin 80 blz. gewijd worden aan de praktijk van het gebed en 200 blz. aan een kort lopend commentaar op de vier evangeliën als hulp bij het bidden.
658a P. STANDAERT, De kracht van de eenheid. Bezinning van uit de Brief aan de Efeziërs, Abdij Sint-Andries, Brugge, 1969; 60 Fr.
Origineel commentaar als hulp bij het gebed. Voor persoonlijke overweging, maar ook voor scholen en bijbelcursus.
692a De Bijbel en Israël in de katechese, Verbum, 36, 1969, p. 345-379.
Speciaal nummer over de functie van de Bijbel in de catechese en over de wijze van spreken over het huidige Israël. Besteladres: zie n. 400
737 R. HERDERSON en I. GOULD, Het leven in Palestina, Malmberg, ’s Hertogenbosch, 1969; 4,25 Gld.
Vertaald uit het Engelse “Life in Bible Times”. Voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Behandelt de scoiale, kulturele, economische en religieuze verhoudingen in de tijd van de Bijbel. Geïllustreerd.
748a Een katechetisch pakket, Verbum, 16, 1969, p. 225-304, Handboeken, tijdschriften, landkaarten, fotomateriaal, filmstroken, dia’s, grammofoon platen, enz. Besteladres van dit nummer: zie n. 400.
752a F. HOFFMANN, Jeugdbijbel, 1969; 360 Fr.
Vertaald uit het Duits “Bilderbibel” (1968). Bloemlezing van teksten die geschikt zijn om voor te lezen of na te vertellen. De auteur houdt zich zeer dicht bij de bijbeltekst en verliest de bedoeling van deze tekst niet uit het oog. Mooi geïllustreerd. Verschijnt op 100.000 exemplaren in 9 vertalen.
762a B.P. DE ROECK e.a., De geschiedenis van meneer Jona (Mensen, dieren, dingen, 2), Gooi en Sticht, Hilversum, 1969
Navertelling van het boekje Jona voor heel jonge kinderen. Prettig geïllustreerd.

Reacties zijn afgesloten.