Didachè 2018: Het Lucasevangelie

Didachè 2018: Het Lucasevangelie Het evangelie volgens Lucas is wel eens ‘het mooiste boek’ van het Nieuwe Testament genoemd. Tal van prachtige verhalen en parabels zijn ons alleen dankzij het Lucasevangelie bekend: de weduwe van Naïn, de kromgebogen vrouw, de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, de onrechtvaardige rentmeester, Lazarus en de rijke, de farizeeër en de tollenaar, Zacheüs, de leerlingen van Emmaüs, enz. Groot was de invloed van dit evangelie op de christelijke traditie, iconografie, liturgische feesten en gebedsteksten: denken we maar aan het kerstverhaal, het weesgegroet of de lofzangen van Zacharias, Maria en Simeon die alle drie een plaats kregen in het getijdengebed. Lucas besteedt bijzondere aandacht aan ontmoetingsverhalen, het thema armoede en rijkdom, de rol van de Heilige Geest en de tafelgemeenschap met Jezus. Meer dan bij de andere evangelisten spelen vrouwen een belangrijke rol in zijn verhaal.

Tijdens deze Didachè-studiedagen Bijbel brengen we het evangelie van Lucas opnieuw voor het voetlicht. We besteden aandacht aan Lucas als geschiedschrijver en theoloog, aan de taal en de opbouw van zijn evangelie, aan het Jezusbeeld dat hij ons presenteert en aan enkele belangrijke tekstgedeelten. We gaan na wat die teksten vandaag betekenen en welke rol ze kunnen spelen in godsdienstonderricht, catechese of liturgie.

Datum – plaats – organisatie

De tweedaagse vindt plaats op 21 en 22 augustus 2018 in de Jubileumzaal en de Promotiezaal van de Universiteitshal (Naamsestraat 22, Leuven). Ze wordt georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de afdeling Bijbelwetenschap van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU Leuven) en staat open voor een breed publiek.

Programma

Dinsdag 21 augustus 2018

8u30 Onthaal – registratie – koffie
9u30 Verwelkoming – Algemene inleiding op Lucas
Filip Noël
10h00 Lucas als geschiedschrijver
Nico Riemersma
11u00 Koffiepauze
11u30 Theologie en Jezusbeeld van Lucas
Jos de Heer
12u30 Middagpauze
14u00 Werken met parabels uit Lucas
Martijn Steegen
15u00 Koffiepauze
15u30 Vrouwen in het Lucasevangelie
Caroline Vander Stichele
16u30 Vragenhalfuur
17u00 Einde van de eerste dag

Woensdag 22 augustus 2018

9u30 Bezinning
10u00 Lucas 4,14-30: het begin van Jezus’ openbare optreden
Bianca Lataire

11u00 Koffiepauze
11u30 Lucas 9,51–19,28: het ‘grote reisverhaal’
Filip Noël
12u30 Middagpauze
14u00 Lucas 24: het verrijzenishoofdstuk
Jaak Janssen

15u00 Koffiepauze
15u30 Vragenhalfuur
16u00 Lucas in de beeldende kunst
Candice Van Heghe – CRKC/Parcum

17u00 Einde van de tweedaagse

Inschrijving

De Didachè-studiedagen Bijbel vinden plaats in de Promotiezaal en de Jubileumzaal van de Universiteitshal, Naamsestraat 22 te Leuven. Om deel te nemen aan de studiedagen dient u zich vooraf in te schrijven. Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch via de volgende link: www.kuleuven.be/avlnascholingen/by19inschrijven. Gelieve in te schrijven vóór 7 augustus 2018.

Deelname aan de tweedaagse kost 40 euro (36 euro voor leden van het Theologisch Forum; 25 euro voor wie slechts één dag deelneemt; gratis voor personeel en studenten van de Faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven). Het bedrag dient vóór 7 augustus 2018 overgeschreven te worden op rekeningnummer 734-0066603-70 (IBAN: BE60 7340 0666 0370 – BIC: KREDBEBB). Vermeld daarbij duidelijk in het vak ‘vrije mededeling’ (dus niet als gestructureerde mededeling): 400/0016/13370 plus de naam van de deelnemer(s). De inschrijving is pas geldig na ontvangst van het elektronische antwoordformulier én de betaling. Contante betaling bij aanvang van de studiedagen is niet meer mogelijk.

Reacties zijn afgesloten.