Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2017

 

vanaf september 2017

 

 • Tora- en bijbelteksten in de originele taal lezen

  Vanaf september op verschillende plaatsen in Limburg / vzw Motief

  Een bekend gezegde luidt ‘Traduttore traditore’: vertalingen vatten zelden de oorspronkelijke betekenis van een tekst of woord. Omdat talen zo van elkaar verschillen, gaat in de vertaling soms een deel van de betekenislagen van een woord verloren. Een tekst in de originele taal lezen, laat zien dat er vaak meer interpretaties van een woord mogelijk zijn. Of ze brengen een aantal betekenislagen of nuances aan het licht, waar we anders geen toegang toe hebben. Daarom bieden we een aantal vormingen aan die helpen om teksten uit de Bijbel (o.a. Genesis, Psalmen en het Marcusevangelie) in de originele taal te lezen.

  Begeleiding: Paule Brauns.

  Meer informatie →

 • There is a crack in everything… Verder lezen in Matteüs

  – 10 woensdagen van 10 uur tot 15:45 uur / vzw motief / Parochiezaal Sint Antionius, Leon Schreursvest 33, 3000 Leuven
  – 10 dinsdagevonden van 19:30 tot 22 uur / vzw motief en Jebron / Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst

  – data in Leuven: 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december 2017, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april, 2 mei en 6 juni 2018
  – data in Aalst: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2017; 9 januari, 6 februari, 13 maart, 24 april, 8 mei en 12 juni 2018

  De woorden uit de song ‘Anthem’ van Leonard Cohen: “In alles zit een barst. Zo komt het licht binnen.” zijn de evangeliën in het algemeen en Matteüs in het bijzonder op het lijf geschreven. De verhalen over de verrijzenis van Jezus, waarmee de vier evangeliën eindigen, zijn nergens te betrappen op euforisch hoerageroep, dat voorbijgaat aan de barsten die in onze persoonlijke levens en onze samenleving. Het evangelie naar Matteüs staat dan ook haaks op onze ‘hypochondrische’ samenleving (Willem Schinkel) die alle barsten wil wegwissen. Barsten bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanwezigheid van al wie ‘vreemd’ zijn en niet aan ‘de norm’ voldoen. Daarom willen we voor het derde jaar op rij verder lezen in Matteüs en ons confronteren met de dramatische slot van het evangelie. Daarin wordt de kruisdood van Jezus verteld als “een uiterst diepe barst waardoor tocht het licht naar binnen kan komen”. Met de deelnemers gaan we op weg om zowel de tekst van Matteüs als onze eigen hedendaagse verhalen over barsten en binnensijpelend licht te lezen en te analyseren.

  Begeleiding: Paul De Witte.

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus onder de loep

  Tweede woensdag van elke maand vanaf 13 september, van 9:30 tot 12 uur / vzw Motief / Pastoraal Centrum-Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

  In dit leerhuis verdiepen we ons in een aantal hoofdstukken uit het Marcusevangelie. Daarin zitten heel wat bekende ‘wonder-verhalen’, waarin brood vermenigvuldigd wordt, tegenwind plots gaat liggen, zieken en blinden genezen worden en de toekomst voorspeld wordt. Hoe moeten we die wonder-verhalen begrijpen en welke boodschap en inspiratie bevatten ze voor ons vandaag? Dat zijn de vragen waarmee we in dit leerhuis aan de slag gaan. We benaderen de teksten verhalend en bekijken ze vanuit verschillende andere bronteksten, zoals het Oude Testament, de apocriefen en diverse joodse, christelijke en islamietische bronnen.

  Begeleiding: Arseen De Kesel.

  Meer informatie →

 • Leerhuis Brussel 2017: Van angstland naar beloofde land

  9 vrijdagnamiddagen van 15 september 2017 tot 25 mei 2018 / Bijbelhuis Zevenkerken / Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

  Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
  Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Pentateuch en Historische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Na een algemene kennismaking met de Pentateuch en met het corpus van ‘Historische Boeken’, waarbij ook even aandacht uitgaat naar de plaats van deze boeken in de liturgie van de eucharistie, schetst de cursus kort de geschiedenis van de exegese. Van daaruit gaan we dieper in op het moderne onderzoek naar de groei van de Pentateuch dat culmineerde in de zogeheten ‘nieuwere documentenhypothese’ of ‘vierbronnentheorie’. Tegen de achtergrond van de fundamentele kritiek waarmee deze hypothese sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw te kampen heeft, worden ook de hoofdlijnen van recentere ontwikkelingsmodellen voorgesteld, rekening houdend met de inzichten die de Dode Zeerollen op dit punt hebben opgeleverd. Vervolgens blijven we wat langer stilstaan bij elk van de afzonderlijke boeken uit de Pentateuch, in het bijzonder bij het boek Genesis. Het tweede semester vangt aan met een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Israël, met als leidraad het noodzakelijke methodologische onderscheid tussen het ‘Oude Israël’ dat door historici wordt gereconstrueerd en het ‘Bijbelse Israël’ dat in de Bijbelse teksten beschreven staat. Daarna volgt een meer gedetailleerde studie van alle boeken die tot het corpus van Historische Boeken worden gerekend, met voor het boek Koningen de Eliacyclus als bijzonder aandachtspunt. Ook boeken waaraan meestal maar weinig aandacht wordt besteed, zoals Kronieken en Ezra-Nehemia, passeren de revue in de loop van het semester. Aan het einde van de lessenreeks staan tot slot de zogeheten ‘deuterocanonieken’ uit de Historische Boeken op het programma.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. De cursus staat open voor gaststudenten. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst. De lessen beginnen op dinsdag 19 september 2017.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: De Handelingen van de apostelen en de Paulijnse literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan het boek Handelingen, juist omdat het van zo’n grote invloed is geweest op het zich ontwikkelende christendom. In het tweede deel van de cursus komt Paulus zelf aan bod, niet zoals Lucas hem ziet, maar zoals we hem leren kennen uit zijn brieven. Van zeven brieven zijn we heel zeker dat Paulus ze zelf geschreven heeft: 1 Tessalonicenzen, 1 + 2 Korintiërs, Galatenbrief, Fillipenzen, Filemon en de Romeinenbrief. Deze documenten behoren tot de oudste getuigenissen van het vroege, vitale christendom. Ze geven een ongemeen boeiende inkijk in de eerste christengemeenschappen en confronteren ons met de vragen die toen onder hen leefden en die ook voor ons nog steeds heel relevant blijken te zijn. Maar we hebben ook aandacht voor de brieven van de leerlingen van Paulus, de zogenaamde deutero-Paulijnse brieven. Paulus had al vrij snel zo’n faam gekregen en zijn brieven werden zo ruim verspreid, dat leerlingen van hem latere brieven op zijn naam hebben gezet, juist omdat ze volgens die leerlingen in dezelfde geest/Geest geschreven zijn. Maar is dat ook zo? De cursus focust op historische, theologische en Schriftuurlijke achtergronden van de Handelingen en de Paulijnse literatuur. Maar we zullen ook veel aandacht besteden aan tekstlezing, en aan de hand van literaire, structurele en retorische analyses dieper doordringen in de rijkdom van deze literatuur.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 tot 15.50 uur en wordt gegeven door dr. Jean Bastiaens. De cursus staat open voor gaststudenten. Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld. De lessen starten op maandag 18 september 2017.

  Meer informatie →

 • Bijbelgroep: Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft…

  één donderdag per maand vanaf 21 september / Hof Zevenbergen Ranst

  Maandelijkse samenkomsten met als thema het Onze Vader.

  Begeleiding: Peter Houllebergs.

  Data: donderdagen 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2017, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2018, telkens van 20 tot 22 uur.

  Meer informatie →

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws

  Basiscursus en leesgroep maandelijks op donderdag vanaf 28 september / Hof Zevenbergen Ranst

  De basiscursus is een tweejaarlijkse cursus waarin de basisprincipes van de Hebreeuwse grammatica worden aangeleerd. Dit jaar loopt het tweede basisjaar.

  De leesgroep is bedoeld voor wie de basiscursus heeft afgerond. De deelnemers lezen bijbelverhalen in de Hebreeuwse grondtekst. Dit werkjaar leest de groep in het boek Genesis.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Data: donderdagen 28 september, 26 oktober, 16 november 2017, 11 januari, 1 februari, 19 april, 24 mei en 7 juni 2018 van 9u30 tot 16 uur.

  Meer informatie →

vanaf oktober 2017

 

 • Het tegenevangelie van Marcus

  Vanaf vrijdag 27 oktober elke vierde vrijdag van de maand van 20 tot 22:15 uur / vzw Motief / Van Vaerenberghstraat 67, 2600 Berchem

  Het evangelie van Marcus valt met de deur in huis: het plaatst ons meteen voor de uitdaging waar we in ons leven voor willen kiezen: rechtvaardigheid of meedoen met de machten. Het is geschreven in de tijd dat de as van de verwoeste tempel van Jeruzalem nog heet is. Het land Idraël ligt volkomen in puin na de Joodse oorlog tegen de Romeinen (66-70 n.C.) Een tragisch gebeuren waarbij meer dan 100.000 doden vielen. Het geweld van de grootmacht Rome is van alle tijden. De vragen bij Marcus zijn dus nog steeds actueel: waarom is dit verhaal een tegenevangelie? Hoe hou je het hoofd koel in zo’n onderdrukkende situatie met amper uitzicht op betere tijden? Is de weg van de Messias Jezus en de messiaanse beweging werkelijk een tegenmacht? Hoe kwetsbaar en toch moedig is de eerste getuigenis van een ‘goede boodschap? Waar vinden mensen, middenin de crisis toch hoop en perspectief? Een seizoen lang gaan we ermee aan de slag. We hopen de grondtonen van dit tegenevangelie én de betekenis ervan voor ons vandaag op het spoor te komen.

  Begeleiding: Egbert Rooze.

  Meer informatie →

2018

 

vanaf januari 2018

 

 • De tien geboden: vernieuwd en opgesmukt

  Van 9 januari tot 20 maart 2018 op dinsdag van 9:30 tot 12 uur / CCV Antwerpen / TPC Antwerpen

  Na de tien slagen in Egypte (cyclus 2017) volgen nu de tien woorden van bevrijding.
  Het ene, die 10 opduvels of oplababbels, was om te laten voelen dat Egypte op een doodlopende weg zat
  – alhoewel de faraootjes en hun machthebbers dat stellig ontkenden –
  het andere is om nieuwe richtlijnen voor een houdbare maatschappij op te zetten.
  We trekken nog even door de woestijn om de weerbaarheid van een volk ‘onderweg’ te leren:
  – wat is bv. een manna-economie (Exodus 16)
  – waar staat Amalek voor die vocht tegen Israël in de plaats ‘Rafidim’ (Exodus 17)
  om dan op te gaan naar de berg Sinai en de ‘discipline van de bevrijding’ te leren:
  • wat is de titel van de 10 woorden
  • wat is het verschil tussen een richtingaanwijzer en een ‘gebod’
  • wist u dat ‘gij zult niet stelen’ in de eerste plaats slaat op ‘mensen stelen’?
  • wist u dat ‘gij zult niet echtbreken’ een dubbele bodem heeft?
  We gaan er weer vrolijk tegenaan, ontdekkend en interactief, ook op zoek naar de Hebreeuwse wortels.
  U bent hartelijk uitgenodigd om mee te doen!!
  Tegen dan zal het gloednieuwe boek van Rochus Zuurmond:
  God en de moraal, een andere kijk op bijbelse ‘ethiek’ verschenen zijn en wordt dat mede onze handleiding.

  Docent: Egbert Rooze.

  Meer informatie →

 • Welke God roept er? – Vier bijbelse leesavonden

  maandagen 15, 22 en 29 januari en 5 februari van 19:45 tot 22:15 uur / Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg

  De Bijbel verhaalt over het avontuur van de mens en God. In deze relatie zit groei. De roep van God wordt doorheen de tijd verscheiden verstaan. Zo hoort Mozes anders dan Abraham. De God van de vaderen geeft er zichzelf de naam ‘Ik-ben-die-er-is’ en roept op tot bevrijding uit de slavernij. In de ballingschap wordt God kenbaar als diegene die misdaden straft tot in de vierde maar goedheid bewijst tot in de duizendste generatie. In een nieuw verbond leert Jezus van Nazaret God opnieuw te ontdekken als ‘Vader’.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek maken we een verkenning van verschillende godsbeelden en roepingsverhalen in de Bijbel.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus – Drie bijbelse leesnamiddagen

  dinsdagen 23 en 30 januari en 6 februari van 13:45 tot 16:15 uur / Parochiecentrum Gildenhuis, Kardinaal Cardijnplein 8, 2880 Bornem

  Heel wat verhalen uit de Bijbel klinken ons vertrouwd in de oren. Het zijn meestal korte fragmenten die wat op zich staan. Het oorspronkelijke verhaal daarachter horen we maar zelden. Toch is het bijzonder boeiend om eens een doorlopende lezing te doen van een volledig boek uit de Bijbel. Het is dan niet om te doen alles tot in de details uit te pluizen maar om te zoeken naar de grote lijn van het verhaal en te letten op de eigen klemtonen die de auteur legt.
  Vanuit inleiding, lectuur en gesprek wordt het verhaal van Marcus verbonden met onze geschiedenis en ons eigen leven.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Een bijbelse pelgrimstocht – Leven in de belofte

  vier bijbeldagen / Hof Zevenbergen Ranst

  Tijdens vier bijbeldagen bespreken we het belofte-karakter van vier bijbelverhalen over Abraham, de profeten, Jezus en de Openbaring. Wat we leren van deze verhalen gebruiken we als leidraad om in de namiddag onze eigen geschiedenis/toekomst in de belofte neer te schrijven.

  Begeleiding: Lea Verstricht.

  Data: woensdagen 24 en 31 januari en donderdagen 15 en 22 februari 2018, telkens van 9u30 tot 16 uur.

  Meer informatie →

vanaf februari 2018

 

 • Met de Psalmen op weg: de Paashallel (Psalmen 113-118)

  donderdag 15 februari van 19:30 tot 21 uur / Bijbelhuis Zevenkerken

  Er is een groep Psalmen die bekend staat als ‘de kleine Hallel’: de psalmen 113-118. Het zijn paaspsalmen, en ze worden gezongen op het einde van het paasmaal. Jezus heeft deze psalmen ook gebeden, zo laat Marcus ons reeds verstaan. Hoe las Jezus ze? Hoe doen de Joden het, de eerste Christenen, de Kerkvaders en wij vandaag? Benoît Standaert OSB is als geen ander thuis in de wereld van de psalmen. Met Benoît Standaert als gids gaan we met deze psalmen op weg naar Pasen. Het zal een indrukwekkende ‘opgang’ worden!

  Begeleiding: Benoît Standaert

  Meer informatie →

 • De apostelen Jakobus, Taddeüs, Simon en Judas – Vier bijbelse leesavonden

  dinsdagen 27 februari en 6, 13 en 20 maart van 19:45 tot 22:15 uur / Zusters Annonciaden, Pastoor De Clerckstraat 3, 3020 Veltem-Beisem

  De laatste groep van vier apostelen met als hekkensluiter Judas Iskariot die Jezus overgeleverd heeft. Wie waren ze en waarom gingen ze Jezus achterna?
  We lezen hun verhaal er op na in bijbelse (de vier Evangelies en de Handelingen) en niet-bijbelse bronnen (de zogenaamde ‘apocriefen’). We kijken ook hoe ze afgebeeld worden in de kunst. Welke spiegel houden zij voor aan teamspelers en zinzoekers vandaag?

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

maart 2018

 

 • Geweld in de Bijbel

  Drie donderdagavonden van 19:30 tot 22 uur: 1, 8 en 15 maart / Bijbelhuis Zevenkerken / Vormingplus Miiden- en Zuid-West-Vlaanderen

  Plaats: Wandelweg 11, 8500 Kortrijk.

  In deze vormingsreeks van drie avonden nemen we een aantal teksten onder de loep om te kijken hoe geweld daarin voorkomt en wat de religieuze component ervan is.
  De eerste avond bespreken we enkele bekende Bijbelse teksten die spreken over geweld: Kaïn en Abel, Sodom en Gomorra en enkele psalmen. De tweede avond gaan we dieper in op de profetische gestalte van Elia, zijn gewelddadig optreden jegens de profeten van de god Baäl en het lesje dat God hem leert over kwetsbaarheid en geweldloosheid. De derde avond kijken we hoe Jezus het thema geweld benadert en naar zijn eigen optreden jegens zijn ‘rivalen’.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

 • Berichten van een jonge kerk in wording – Inleiding tot het boek Handelingen

  zaterdagen 3, 10, 17 en 24 maart van 10 tot 12 uur / Pastoraal Centrum Seminarie Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

  Wil je eens wat dieper ingaan op één van de boeken uit de Bijbel? Kan je vandaag nog iets proeven van dat aanstekelijke enthousiasme dat de eerste christengemeenschappen zo kenmerkte? Kom het ontdekken in deze vorming, in het kader van de hogere cursus theologie.

  Docent: Jaak Janssen

  Meer informatie →

 • De profeet Ezechiël – Drie bijbelse leesavonden

  donderdagen 8, 15 en 22 maart van 19:45 tot 22:15 uur / Zaal Parecia, Edingsesteenweg 250, 1750 Leerbeek (Gooik)

  Ezechiël is net als Jesaja en Jeremia een profeet van Juda. Als zoon van een priester kreeg hij een academische opleiding. In 597 vóór Christus wordt hij door de Babyloniërs naar Babel weggevoerd en verblijft hij bij de joodse ballingen in Babylon. Ezechiël is een profeet in ballingschap.
  Per bijeenkomst staan we stil bij een episode uit het leven van Ezechiël. Op die manier vormen we ons een beeld van zijn tijd en werk. Vanuit inleiding, lectuur en gesprek leggen we de link met onze eigen tijd.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

 • Ruth, een vreemde op de dorsvloer – Bijbelweekend

  van vrijdag 9 maart om 17 uur tot zondag 11 maart om 14:30 uur / Abdij van Postel, Abdijlaan, 2400 Mol

  In het boek Ruth weerklinkt een positieve houding tegenover vreemdelingen. Boaz, een vermogende jood, gaat zonder problemen een huwelijk aan met een vreemde Moabitische. Deze vrouw wordt door toedoen van God de overgrootmoeder van koning David.
  Op het ritme van de abdij lezen we in het bijbelboek Ruth en gaan we in gesprek met elkaar. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

juni 2018

 

 • Het boek Prediker – Bijbelmidweek

  van dinsdag 5 juni om 17 uur tot donderdag 7 juni om 14:30 uur / Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië, Sysen 8, 8210 Loppem

  Het boek Prediker is een literaire weergave van de zoektocht van de mens naar zin. Deze zoektocht lijkt op niets uit te lopen: alles is ‘ijl en ijdel’. Daarom kan de mens tijdens zijn leven maar beter zolang en zoveel mogelijk genieten. Kleine positieve ervaringen van zinvolheid midden een grote absurde wereld, dat is het waar de mens God dankbaar voor moet zijn. Als bijbelboek is het boek Prediker een beklijvend getuigenis van de menselijke nietigheid tegenover de grootheid van de schepping.
  Op het ritme van de abdij lezen we in het boek Prediker en gaan we in gesprek met elkaar. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

juli 2018

 

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws – Zomersessie 2018

  17-19 juli 2018 / Hof Zevenbergen Ranst

  Een driedaagse onderdompeling in Hebreeuwse teksten, liederen, dansen in een ontspannen sfeer. Op het programma staat de Jakobcyclus.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Meer informatie →

Reacties zijn afgesloten.