Bijbel in je buurt

Op deze pagina vindt u een overzicht van bijbelcursussen en bijbelse vormingsinitiatieven in Vlaanderen. Het overzicht is opgemaakt op basis van de gegevens die door de initiatiefnemers werden doorgegeven aan het secretariaat van de Vlaamse Bijbelstichting.

Aanvullingen en correcties zijn steeds welkom op info@vlaamsebijbelstichting.be

Meerdaagse activiteiten worden vermeld in de maand van de eerste activiteit en blijven opgenomen tot de laatste activiteit heeft plaats gevonden.

2017 – 2018

 

vanaf september 2017

 

 • Tora- en bijbelteksten in de originele taal lezen

  Vanaf september op verschillende plaatsen in Limburg / vzw Motief

  Een bekend gezegde luidt ‘Traduttore traditore’: vertalingen vatten zelden de oorspronkelijke betekenis van een tekst of woord. Omdat talen zo van elkaar verschillen, gaat in de vertaling soms een deel van de betekenislagen van een woord verloren. Een tekst in de originele taal lezen, laat zien dat er vaak meer interpretaties van een woord mogelijk zijn. Of ze brengen een aantal betekenislagen of nuances aan het licht, waar we anders geen toegang toe hebben. Daarom bieden we een aantal vormingen aan die helpen om teksten uit de Bijbel (o.a. Genesis, Psalmen en het Marcusevangelie) in de originele taal te lezen.

  Begeleiding: Paule Brauns.

  Meer informatie →

 • There is a crack in everything… Verder lezen in Matteüs

  – 10 woensdagen van 10 uur tot 15:45 uur / vzw motief / Parochiezaal Sint Antionius, Leon Schreursvest 33, 3000 Leuven
  – 10 dinsdagevonden van 19:30 tot 22 uur / vzw motief en Jebron / Jebron, Begijnhof 1, 9300 Aalst

  – data in Leuven: 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december 2017, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 18 april, 2 mei en 6 juni 2018
  – data in Aalst: 12 september, 10 oktober, 14 november, 12 december 2017; 9 januari, 6 februari, 13 maart, 24 april, 8 mei en 12 juni 2018

  De woorden uit de song ‘Anthem’ van Leonard Cohen: “In alles zit een barst. Zo komt het licht binnen.” zijn de evangeliën in het algemeen en Matteüs in het bijzonder op het lijf geschreven. De verhalen over de verrijzenis van Jezus, waarmee de vier evangeliën eindigen, zijn nergens te betrappen op euforisch hoerageroep, dat voorbijgaat aan de barsten die in onze persoonlijke levens en onze samenleving. Het evangelie naar Matteüs staat dan ook haaks op onze ‘hypochondrische’ samenleving (Willem Schinkel) die alle barsten wil wegwissen. Barsten bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanwezigheid van al wie ‘vreemd’ zijn en niet aan ‘de norm’ voldoen. Daarom willen we voor het derde jaar op rij verder lezen in Matteüs en ons confronteren met de dramatische slot van het evangelie. Daarin wordt de kruisdood van Jezus verteld als “een uiterst diepe barst waardoor tocht het licht naar binnen kan komen”. Met de deelnemers gaan we op weg om zowel de tekst van Matteüs als onze eigen hedendaagse verhalen over barsten en binnensijpelend licht te lezen en te analyseren.

  Begeleiding: Paul De Witte.

  Meer informatie →

 • Het evangelie van Marcus onder de loep

  Tweede woensdag van elke maand vanaf 13 september, van 9:30 tot 12 uur / vzw Motief / Pastoraal Centrum-Seminarie, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

  In dit leerhuis verdiepen we ons in een aantal hoofdstukken uit het Marcusevangelie. Daarin zitten heel wat bekende ‘wonder-verhalen’, waarin brood vermenigvuldigd wordt, tegenwind plots gaat liggen, zieken en blinden genezen worden en de toekomst voorspeld wordt. Hoe moeten we die wonder-verhalen begrijpen en welke boodschap en inspiratie bevatten ze voor ons vandaag? Dat zijn de vragen waarmee we in dit leerhuis aan de slag gaan. We benaderen de teksten verhalend en bekijken ze vanuit verschillende andere bronteksten, zoals het Oude Testament, de apocriefen en diverse joodse, christelijke en islamietische bronnen.

  Begeleiding: Arseen De Kesel.

  Meer informatie →

 • Leerhuis Brussel 2017: Van angstland naar beloofde land

  9 vrijdagnamiddagen van 15 september 2017 tot 25 mei 2018 / Bijbelhuis Zevenkerken / Pastoraal Centrum, Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

  Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar leessleutels om enkele grote Bijbelse verhalen over uittocht, doortocht en intocht of over slavernij en bevrijding voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij onder andere leiden door een beroep te doen op de inzichten van Eugen Drewermann. In zijn boek Een eigen weg. Overwegingen bij de boeken van Exodus tot en met Richteren (Meinema 1997) geeft hij een diepte-psychologische analyse van deze verhalen. Op die manier willen we de vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenleving van vandaag.
  Vlak voor Pasen, op 23 maart, vieren we ook de Paasseder, de Joodse rituele maaltijd die traditioneel gehouden wordt op het Pesachfeest.

  Begeleiding: Jean Bastiaens

  Meer informatie →

 • Oude Testament: Pentateuch en Historische Boeken

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  Na een algemene kennismaking met de Pentateuch en met het corpus van ‘Historische Boeken’, waarbij ook even aandacht uitgaat naar de plaats van deze boeken in de liturgie van de eucharistie, schetst de cursus kort de geschiedenis van de exegese. Van daaruit gaan we dieper in op het moderne onderzoek naar de groei van de Pentateuch dat culmineerde in de zogeheten ‘nieuwere documentenhypothese’ of ‘vierbronnentheorie’. Tegen de achtergrond van de fundamentele kritiek waarmee deze hypothese sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw te kampen heeft, worden ook de hoofdlijnen van recentere ontwikkelingsmodellen voorgesteld, rekening houdend met de inzichten die de Dode Zeerollen op dit punt hebben opgeleverd. Vervolgens blijven we wat langer stilstaan bij elk van de afzonderlijke boeken uit de Pentateuch, in het bijzonder bij het boek Genesis. Het tweede semester vangt aan met een overzicht van het wetenschappelijke onderzoek naar de geschiedenis van Israël, met als leidraad het noodzakelijke methodologische onderscheid tussen het ‘Oude Israël’ dat door historici wordt gereconstrueerd en het ‘Bijbelse Israël’ dat in de Bijbelse teksten beschreven staat. Daarna volgt een meer gedetailleerde studie van alle boeken die tot het corpus van Historische Boeken worden gerekend, met voor het boek Koningen de Eliacyclus als bijzonder aandachtspunt. Ook boeken waaraan meestal maar weinig aandacht wordt besteed, zoals Kronieken en Ezra-Nehemia, passeren de revue in de loop van het semester. Aan het einde van de lessenreeks staan tot slot de zogeheten ‘deuterocanonieken’ uit de Historische Boeken op het programma.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.50 u en wordt gegeven door dr. Hans Debel. De cursus staat open voor gaststudenten. Cursisten ontvangen wekelijks een uitgeschreven cursustekst. De lessen beginnen op dinsdag 19 september 2017.

  Meer informatie →

 • Nieuwe Testament: De Handelingen van de apostelen en de Paulijnse literatuur

  vanaf september / Grootseminarie Brugge

  In de cursus wordt ruime aandacht besteed aan het boek Handelingen, juist omdat het van zo’n grote invloed is geweest op het zich ontwikkelende christendom. In het tweede deel van de cursus komt Paulus zelf aan bod, niet zoals Lucas hem ziet, maar zoals we hem leren kennen uit zijn brieven. Van zeven brieven zijn we heel zeker dat Paulus ze zelf geschreven heeft: 1 Tessalonicenzen, 1 + 2 Korintiërs, Galatenbrief, Fillipenzen, Filemon en de Romeinenbrief. Deze documenten behoren tot de oudste getuigenissen van het vroege, vitale christendom. Ze geven een ongemeen boeiende inkijk in de eerste christengemeenschappen en confronteren ons met de vragen die toen onder hen leefden en die ook voor ons nog steeds heel relevant blijken te zijn. Maar we hebben ook aandacht voor de brieven van de leerlingen van Paulus, de zogenaamde deutero-Paulijnse brieven. Paulus had al vrij snel zo’n faam gekregen en zijn brieven werden zo ruim verspreid, dat leerlingen van hem latere brieven op zijn naam hebben gezet, juist omdat ze volgens die leerlingen in dezelfde geest/Geest geschreven zijn. Maar is dat ook zo? De cursus focust op historische, theologische en Schriftuurlijke achtergronden van de Handelingen en de Paulijnse literatuur. Maar we zullen ook veel aandacht besteden aan tekstlezing, en aan de hand van literaire, structurele en retorische analyses dieper doordringen in de rijkdom van deze literatuur.

  De cursus vindt plaats in het Grootseminarie op maandagmiddag van 14.00 tot 15.50 uur en wordt gegeven door dr. Jean Bastiaens. De cursus staat open voor gaststudenten. Er wordt een syllabus ter beschikking gesteld. De lessen starten op maandag 18 september 2017.

  Meer informatie →

 • Bijbelgroep: Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft…

  één donderdag per maand vanaf 21 september / Hof Zevenbergen Ranst

  Maandelijkse samenkomsten met als thema het Onze Vader.

  Begeleiding: Peter Houllebergs.

  Data: donderdagen 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2017, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2018, telkens van 20 tot 22 uur.

  Meer informatie →

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws

  Basiscursus en leesgroep maandelijks op donderdag vanaf 28 september / Hof Zevenbergen Ranst

  De basiscursus is een tweejaarlijkse cursus waarin de basisprincipes van de Hebreeuwse grammatica worden aangeleerd. Dit jaar loopt het tweede basisjaar.

  De leesgroep is bedoeld voor wie de basiscursus heeft afgerond. De deelnemers lezen bijbelverhalen in de Hebreeuwse grondtekst. Dit werkjaar leest de groep in het boek Genesis.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Data: donderdagen 28 september, 26 oktober, 16 november 2017, 11 januari, 1 februari, 19 april, 24 mei en 7 juni 2018 van 9u30 tot 16 uur.

  Meer informatie →

vanaf oktober 2017

 

 • Het tegenevangelie van Marcus

  Vanaf vrijdag 27 oktober elke vierde vrijdag van de maand van 20 tot 22:15 uur / vzw Motief / Van Vaerenberghstraat 67, 2600 Berchem

  Het evangelie van Marcus valt met de deur in huis: het plaatst ons meteen voor de uitdaging waar we in ons leven voor willen kiezen: rechtvaardigheid of meedoen met de machten. Het is geschreven in de tijd dat de as van de verwoeste tempel van Jeruzalem nog heet is. Het land Idraël ligt volkomen in puin na de Joodse oorlog tegen de Romeinen (66-70 n.C.) Een tragisch gebeuren waarbij meer dan 100.000 doden vielen. Het geweld van de grootmacht Rome is van alle tijden. De vragen bij Marcus zijn dus nog steeds actueel: waarom is dit verhaal een tegenevangelie? Hoe hou je het hoofd koel in zo’n onderdrukkende situatie met amper uitzicht op betere tijden? Is de weg van de Messias Jezus en de messiaanse beweging werkelijk een tegenmacht? Hoe kwetsbaar en toch moedig is de eerste getuigenis van een ‘goede boodschap? Waar vinden mensen, middenin de crisis toch hoop en perspectief? Een seizoen lang gaan we ermee aan de slag. We hopen de grondtonen van dit tegenevangelie én de betekenis ervan voor ons vandaag op het spoor te komen.

  Begeleiding: Egbert Rooze.

  Meer informatie →

2018

 

juni 2018

 

 • Het boek Prediker – Bijbelmidweek

  van dinsdag 5 juni om 17 uur tot donderdag 7 juni om 14:30 uur / Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië, Sysen 8, 8210 Loppem

  Het boek Prediker is een literaire weergave van de zoektocht van de mens naar zin. Deze zoektocht lijkt op niets uit te lopen: alles is ‘ijl en ijdel’. Daarom kan de mens tijdens zijn leven maar beter zolang en zoveel mogelijk genieten. Kleine positieve ervaringen van zinvolheid midden een grote absurde wereld, dat is het waar de mens God dankbaar voor moet zijn. Als bijbelboek is het boek Prediker een beklijvend getuigenis van de menselijke nietigheid tegenover de grootheid van de schepping.
  Op het ritme van de abdij lezen we in het boek Prediker en gaan we in gesprek met elkaar. Er is ook aandacht voor ontmoeting, gebed en stilte.

  Begeleiding: Luc Devisscher

  Meer informatie →

juli 2018

 

 • De Bijbel lezen in het Hebreeuws – Zomersessie 2018

  17-19 juli 2018 / Hof Zevenbergen Ranst

  Een driedaagse onderdompeling in Hebreeuwse teksten, liederen, dansen in een ontspannen sfeer. Op het programma staat de Jakobcyclus.

  Begeleiding: zuster Godeliph Deruwe en Hedwig Vercammen.

  Meer informatie →

augustus 2018

 

 • ‘Hoe komen we in beweging in deze bewogen tijden?’ – Bijbelvierdaagse met het bijbelboek Rechters

  6-9 augustus 2018 / Motief – Christenen voor het Socialisme / O.L.V. Vogelzang Brussel

  Onze wereld is in beweging. Maar is deze wereld ook niet op drift? Wat brengt ons hiertegen in beweging? Bij welke ‘tekenen van de tijd’ willen we stilstaan om met z’n allen in beweging te kunnen komen? Tijdens deze Bijbelvierdaagse laten we ons meenemen door het verhaal over Gideon in Rechters 6-8.

  Van maandag 6 augustus om 10 uur tot donderdag 9 augustus om 16 uur in O.L.V. van Vogelzang, Franciscanenlaan 3 A, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

  Begeleiding: Collectief voor ‘Bevrijdende Bijbellezing’.

  Meer informatie: CvS, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen, christenenvsocialisme@gmail.com

Reacties zijn afgesloten.