Gemeenschappelijke bijbelvertaling

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Verschenen in VBS-Informatie 1970 nr. 1

Waarom een nieuwe bijbelvertaling?

Protestanten en katholieken willen een gemeenschappelijke bijbelvertaling tot stand brengen, als teken van de groeiend eenheid onder de christenen. Dit oecumenisch initiatief beantwoordt aan de verlangens van het tweede vaticaans concilie. Wij citeren de constitutie over de goddelijke openbaring, hoofdstuk 6, par. 22:,,… omdat het Woord van God aan alle tijden dient ter beschikking te staan, draagt de Kerk er moederlijk zorg voor, dat er in de verschillende talen geëigende en juiste vertalingen gemaakt worden, vooral uit de oorspronkelijke teksten van de heilige boeken. Wanneer deze, als de gelegenheid zich voordoet en met toestemming van het kerkelijk gezag, ook in de samenwerking met de afgescheiden broeders gemaakt worden, kunnen deze vertalingen door alle christenen gebruikt worden.”

Voor wie?

De vertaling is bedoeld voor individueel en gezinsgebruik alsook voor liturgisch gebruik in de kerken. Het gaat dus niet om een zeer letterlijk studievertaling, maar wel om een vertaling in de spreektaal voor vandaag.

Stand van zaken

Het initiatief is uitgegaan van de protestantse Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) en van de Katholieke Bijbelstichting in Nederland(KBS). De besprekingen begonnen reeds in 1966. Eerst in 1969 werd de toen pas opgerichte Vlaamse Bijbelstichting (VBS) en de protestantse Belgische Bijbelgenootschap bij het project betrokken.

Vooraleer men met het vertaalwerk kon beginnen dienden heel wat moeilijkheden overwonnen. De Protestanten hebben nooit bijbels met kanttekeningen uitgegeven. De katholieken hebben uit pastorale motieven altijd gestaan op bijbels met voetnoten. Voor de nieuwe vertaling is men nu overeengekomen dat er kanttekeningen moeten zijn, echter niet van dogmatische aard. Wat de deutero-kanonieke, of zoals het protestantse spraakgebruik wil, apocriefe boeken betreft is eveneens overeenstemming bereikt. Ze worden met een inleiding voorzien en afgedrukt tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Momenteel is men bezig met de samenstelling van vertaalteams. De eigenlijke vertaalwerkzaamheden moeten dus nog beginnen.

Willibrord-vertaling

Ondertussen werkt de KBS in samenwerking met de VBS verder aan de vertaling van het Oude Testament. Het tweede deel (Jozua – Koningen) verscheen in 1968. Een derde deel is op komst. Het geheel is de voortzetting van de zogenaamde “Willibrord-vertaling” van het Nieuwe Testament (klaargekomen in 1960) en wil de oudere Petrus Canisius vertaling vervangen.

Reacties zijn afgesloten.