Nederlandse bijbelcatalogus – Supplement 2

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 1970 nr. 3

7 7e regel aanvullen: “Epître aux Herbes” (1969; 76 fr.); “L’Apocalypse” (1970; 98 fr.).
8a The New English Bible, University Press, Oxford en Cambridge, 1970.
Een belangrijke nieuwe Engelse Bijbelvertaling waaraan lang gewerkt werd door vooraanstaande exegeten. Het Nieuwe Testament is een herziene uitgave van de editie van 1961. Deze vertaling werd uitgegeven in verschillende vormen: in één volume (met of zonder de deuterocanonieke boeken van het Oude Testament), of in drie delen: O.T.; N.T.. Apocrypha (= deut. boeken).
22 Van deze vertaling verscheen een nieuwe Schooleditie. Onverkorte tekst met verklarende inleidingen en aanhangsel (1970; 115 fr.).
De inleidingen zijn van J. Bokeloh en zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen M.O. In het register, de reizen van Paulus, de namen van al de personen die vermeld worden in het N.T., een tabel van bijbelse termen, maten en gewichten, chronologische tafel, kaartjes. Dit praktisch werkinstrument werd aantrekkelijk uitgegeven.
47a S. DE DIéTRICH, Le renouveau biblique, 2 delen, Le Cerf, Parijs, 1969.
Opgevat als een soort nieuwe “Charlier” (nr. 47). Vooral het tweede deel biedt praktische gegevens voor de studie van de Bijbel in haar verschillende vormen: Bijbelclubs, sessies, verkondiging, enz. De auteur is protestant. Het werk verdient een warme aanbeveling.
100a D.C. DE MULDER, Heilig woord en Heilige Schrift in de religies (Cahiers van de gemeente, 8), Kok, Kampen; Denis, Borgerhout, 1970; 5,95 Gld.
106 Vervangen door:
B. REICKE en L. MOST, Bijbels historisch woordenboek (Aula, 391-396), 6 delen, Spectrum, Antwerpen, 1969-70; samen 696 fr.
Vertaald uit het Duitse “Biblisch-historisches Handwörterbuch” (1962-66). Verschaft uitvoerige historische, archeologische, taalkundige, exegetische en godsdienstige informatie volgens de recente stand van het onderzoek. Foto’s, tekeningen en kaartjes. Het 6e deel bevat een uitvoerig register op het volledig werk.
123 Verschenen: aflevering 8 (heilige – inzameling), 1970.
123a H.W. NOORDMANS en Z.G. VAN OENE, Handwijzer op de grondtekst van de Bijbel. Nieuwe Testament. Nederlands-Grieks en Grieks-Nederlands, Kok, Kampen; Denis, Borgerhout, 1970; 27,50 Gld.
Praktisch werkinstrument bij de Concordantie (nr. 123).
124a W. DEKKER, Concordantie op de nieuwe psalmberijming, De protestantse boekhandel, Brussel, 1970; 18,75 Gld.
Geeft alle trefwoorden uit de vertaling vermeld onder nr. 15.
125a C. BOMPOIS, Concordance des Actes et des Epîtres, Mame, Parijs, 1970; 12 FF.
Opgesteld volgens dezelfde methode als nr. 125.
139a W. KELLER, …En zij werden verstrooid onder alle volken. De geschiedenis van het joodse volk na het bijbelse tijdvak, La Rivière en Voorhoeve, Zwolle; Denis, Borgerhout; 1970; 395 fr.
140b A. DE SWAEF en L. DE MUNTER, Jerusalem de heilige stad, Commissariaat H. Land, Oude Houtlei 70, Gent, 1969; 375 fr.
Imponerende reeks kunstfoto’s, vergezeld van een boeiende beschrijving. Waardevol geschenkboek.
157a A. FALK-RØNNE, Naar het land van de Jordaan, Callenbach, Nijkerk; Denis, Borgerhout, 1965; 240 fr.
Vertaald uit het Deens “Vejen til Betlehem”. Vlot geschreven reisverhaal over een tocht doorheen Turkije, Syrië, Libanon, Jordanië en Israël, met telkens de nodige reminiscenties van de bijbelse tijd. Prachtige kleurenfoto’s.
178a A. PARROT, Abraham en zijn tijd (Bijbel en archeologie, 12), Callenbach, Nijkerk; Denis, Borgerhout, 1964.
193a I.B.L. WEBSTER, Het Hellenisme (Kunst van Europa), Elsevier, Brussel, 1966; 37,50 Gld.
Naast de klassieke oudheid komt ook de geschiedenis van het Nabije Oosten aan bod. Behandelt de periode van 350 tot 50 vóór Chr.
196a J. MELLAART, Het Nabije Oosten (De vroegste beschavingen), Elsevier, Brussel, 1969; 199 fr.
Vertaald uit het Engelse “Earliest Civilizations of the Near East”. Helder en boeiende boek over de oudste culturen in het Nabije Oosten (vanaf ongeveer 10.000 vóór Chr.). Zeer vele foto’s, waarvan vele in kleuren, tekeningeb en schetsen.
212a H. VERWEIJ, God in Israël. Vraaggesprekken en visies over de joodse apartheid, profetie en toekomst, Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1970; 8 Gld.
232 Van dit werk verscheen een nieuwe editie: J.P.M. VAN DER PLOEG, Vondsten in de Woestijn van Juda (Aula, 447), 4e geheel herziene druk, Spectrum, Antwerpen, 1970; 92 fr.
305a Th. C. DE KRUIJF, Christenen bouwen een huis (1-2 Tim.; Tit) (29 maart 1970) (zie nr. 597a).
391 Alle deeltjes zijn verschenen.
413a R.E. BROWN, J.A. FITZMYER en R.E. MURPHY, Tje Herome Biblical Commentary, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.), 1968.
413b R.C. FULLER, L. JOHNSTON en C. KEARNS, A New Catholic Commentary on Holy Scripture, Th. Nelson, Londen, 1969.
Afwijkend van onze gewoonte om alleen nederlandstalige werken voor te stellen, vermelden we hier twee belangrijke, katholieke commentaren op gans de heilige Schrift in één fors volume. Het eerste danken we aan de katholieke exegeten van de V.S., het tweede aan de Engelsen. Beide werken zijn elkaar waard, staan op hoog niveau, maken gebruik van de nieuwste moderne inzichten in de bijbelwetenschap en zijn bedoeld voor een breed publiek. In één band vindt men alles verzameld wat van belang is voor een vlugge informatie over een bijbelboek, een perikoop, een thema, enz. Voor priesters en leraars die Engels kunnen lezen zal een van deze werken zeer welkom zijn. Jammer dat we in ons taalgebied over niets gelijkaardigs beschikken.
457a F.C. FENSHAM, Exodus, 1970; 29,50 Gld.
458a H.A. BRONGERS, II Koningen, 1970; 23,90 Gld.
458b K. ROUBOS, I Kronieken, 1969; 22,50 Gld.
458c N.A. VAN UCHELEN, Psalmen I, 1970; 29,50 Gld.
459 Jesaia I (1-38) is verschenen: 29,50 Gld.
459a C. VAN LEEUWEN, Amos en Obadja, verschijnt in 1970.
482a F.M.Th. DE LIAGRE BÖHL en B. GEMSER, De Psalmen. Tekst en Uitleg, Callenbach, Nijkerk; Denis, Borgerhout, 1969; 150 fr.
Een van de beste Nederlandse werken over het psalmboek. Böhl verzorgde de algemene inleiding, vertaling en commentaar van ps. 1 tot 89 (uitgegeven in 1946: oude spelling), Gemser ps. 90-150 (1948: nieuwe spelling). De vorige editie werd anastatisch herdrukt. Met de vondsten van Qumran en andere nieuwe inzichten werd dus geen rekening gehouden.
494a H. VELDKAMP, Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël, Wever, Franeker, 6e dr., 1969; 11,50 Gld.
495a H. VELDKAMP, De twee getuigen. Haggaï en Zacharia, Wever, Franeker, 3e dr., 1970; 12,50 Gld.
526a A.F.J. KLIJN, De Brief van Paulus aan de Filippenzen, 1969; 13,90 Gld.
528a M.H. BOLKESTEIN, De Brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen, 1970; 22,90 Gld.
548a J. OVERDUIN, Gods grote verrassing: de zaligsprekingen, 2e druk, Kok, Kampen; Denis, Borgerhout, 1969; 9,95 Gld.
552a R. SCHIPPERS, De gelijkenissen van Jezus, Denis, Borgerhout; 150 fr.
552b M. NICOLL, De nieuwe mens. Een interpretatie van enige gelijkenissen en wonderen van Christus, Servire, Wassenaar, 1970; 10,90 Gld.
Vertaald uit het Engels.
586b C.G.F. BRANDON, Het proces tegen Jezus van Nazareth (Achtergronden, Nieuwe Reeks), De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969; 315 fr.
Vertaald uit het Engels “The Trail of Jesus of Nazareth” (1968). Een tendentieus werk.
387 Vervangen door:
L. CERFAUX, Jezus aan de bronnen van de overlevering (De geschiedenis van Jezus, 3), Desclée De Brouwer, Brugge, 1970; 290 fr.
Vertaald uit het Frans “Jésus aux origines de la tradition” (1968). In dit laatste werk van de bekende Leuvense hoogleraar wordt goed inzicht gegeven in de wording en de betekenis van het evangeliemateriaal en zijn belang voor een juiste kijk op de geschiedenis van Jezus en de kring der leerlingen.
593a A. FALK-RØNNE, In het voetspoor van Paulus, Callenbach, Nijkerk; Denis, Borgerhout, 1968; 275 fr.
Vertaald uit het Deens “Vejen Paulus gik”. Boeiend reisverhaal in het voetspoor van Paulus, van Tarsus tot Rome. Verlucht met mooie kleurenfoto’s.
597a Th. DE KRUIJF, Christenen bouwen een huis, in , 53, 1969-70, nrs. 25-26 Speciaal nummer gewijd aan de lezing van de pastorala brieven.
600a H. MOLL, Wat zegt Gods woord over …? Enige belangrijke onderwerpen door Gods woord belicht, 2e dr., Peeters Oostburg, 1970; 2,50 Gld.
621a A. VAN BIEMEN, Alledaags leven en bijbelse boodschap, Bohn, Harlem, 1969; 2 Gld.
622a F. CHAGNEAU, Blijf bij ons. Gebeden. Overwegingen. Psalmen (Amboboeken), Ambo, Bilthoven; Westland, Merksem, 1970; 100 fr.
Vertaald uit het Frans “Reste avec nous”. De auteur behoort tot de gemeenschap van Boquen. De gebeden zijn in deze groep ontstaan.
627a H.A. VISSER, Met conflicten leven. Moderne literatuur en evangelie, Callenbach, Nijkerk; Denis, Borgerhout, z.j.; 98 fr.
Avondcauseriën van een predikant voor de protestantse radio-omroep. Vaak interessante verbindingslijnen tussen onze moderne literatuur en de oude evangelieteksten.
640a W.J. BARNARD, Patienten uit de Bijbel, Wever, Franeker, 1969; 5,75 Gld.
643a W. BEILNER, Onze roeping in deze tijd., Sinfra, Mechelen, 1966; 85 fr.
Vertaald uit het Duits “Der unbedingte Ruf” (1965). Bijbelse overwegingen die zeer dicht aansluiten bij de tekst van het evangelie. Over de roeping van de christen in onze moderne wereld.
644b P. PENNING DE VRIES, Dertig bijbelse gebedsthema’s, Patmos, Antwerpen, 1970; 175 fr.
Korte overwegingen onder de vorm van aaneengeschreven bijbelteksten, hier en daar vergezeld van een korte toelichting.
644c D. BOER, Verborgenheid uit evangelische verhalen naar voren gebracht, Van Gorcum, Assen, 1965.
660a C. SPICQ, Liefde en vrijheid volgens het Nieuwe Testament (Omegareeks), Helmond, Van In, Lier, z.j.; 100 fr.
Eenvoudige overwegingen over dit thema van de bekende dominikaan
660b T. VAN BAVEL, Eenheid en liefde. Preken over de eerste Brief van Johannes, Augustijns historisch archief, Pakenstraat 109, Heverlee, 1969; 12,25 Gld.
De inspirerende, rijke teksten van Augustinus zijn ook in onze tijd nog te genieten.
680a H. KAHLEFELD en O. KNOCH (ed.), Die Episteln und Evangelien der Sonn- und Festtage. Auslegung und Verkündiging, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart:
1. Die Evangelien Advent bis Aschermittwoch Lesejahr B, 1969; 8,50 DM;
2. Die Evangelien Aschermittwoch bis Pfingsten. Lesejahr B , 1970; 9,80 Gld.
Exegetische verklaring en homiletische begeleiding met schema van homilie. De namen van de medewerkers van deze groots opgezette reeks (exegeten van homiletici) staan borg voor de degelijkheid van dit werk, dat reeds vanaf het begin een groot succes kent.
681a T. MAERTENS en J. FRISQUE, Guide de l’assemblée chrétienne, Casterman, Doornik.
Exegetisch commentaar op de zondagslezingen van de drie cycli en op de weekdaglezingen van de eerste cyclus. Er zijn 9 delen gepland. Deel 4 (pasen tot pinksteren), 5 (9e tot 21e zondag door het jaar), 6e (9e tot 21e week) zijn reeds verschenen (1970). Een Duitse uitgave wordt eveneens voorbereid.
693a H. HALBFAS, Het godsdienstonderricht, Patmos, Antwerpen, 1969; 195 fr.
Vertaald uit het Duits. “Godsdienstonderricht, aldus de veelbesproken auteur, moet principieel bijbelonderricht zijn”. Algemene benadering van de problematiek met concrete adviezen. Belangrijk werk dat kritische lezers vraagt. Uitgebreide literatuuropgaven met o.a. een overzicht van de nederlandstalige catechetische werken van na 1945.

Reacties zijn afgesloten.