Vlaamse Bijbelstichting neemt afscheid van haar voorzitter en directeur

Verschenen in VBS-Informatie September 2005

Eind augustus namen de professoren Johan Lust en Frans Van Segbroeck afscheid als voorzitter resp. directeur van de Vlaamse Bijbelstichting. Johan Lust stond mee aan de wieg van de VBS, was van 1968 tot 1980 haar eerste directeur en was voorzitter sinds 1998. Ook Frans Van Segbroeck is vanaf het begin betrokken bij de VBS en was sinds 1980 directeur. Al die jaren zette hij zijn beste krachten in, onder meer als hoofdredacteur van dit tijdscbnjt, begeleider van bijbelse studiereizen en bezieler van de Vliebergh-Sencieleergangen Bijbel. Om hen beiden te danken werd na afloop van de Vliebergh-sessie over ‘De Onbekende Jezus’ een korte huldezitting georganiseerd, op woensdag 24 augustus om 16.30 uur in de Promotiezaal van de Universiteitshal. We publiceren hieronder de teksten van de toespraken.

Toespraak M. Lamberigts

Als eerste nam decaan Mathijs Lamberigts het woord namens de Faculteit Godgeleerdheid:

Monseigneur,
Mijnheer de rector,
Collega’s,
Dames en heren,
Beste Johan en Frans,

Gegeven het zware programma van zowel de sectie Bijbel als de sectie Catechese van de Vliebergh-Senueleergang zal niemand het me kwalijk nemen dat ik in mijn toespraak kort zal zijn. Ik zal niets zeggen over beider inbreng in de Vliebergh-Sencieleergangen of hun bijdragen tot de verschillende bijbelvertalingen in het Nederlands en de samenwerking met de KBS, waarover zo dadelijk collega De Tavernier en de heer Van Heusden zullen berichten. Bis repetita non placent.

Wij huldigen hier vandaag dus twee mensen, twee professoren, twee priesters, die blijvend een gezicht hebben gegeven aan de Vlaamse Bijbelstichting, Johan Lust en Frans Van Segbroeck. Het directeurschap van de VBS werd, voor een periode van 37 jaar, door beiden uitgeoefend. Johan Lust was directeur van 1968 tot 1980. Frans Van Segbroeck van 1980 tot 2005, zeg maar een zilveren jubileum. Johan Lust was tevens voorzitter van de VBS vanaf 1998 tot 2005. Hij volgde toen Maurits Sabbe op, die, denk ik te mogen zeggen, samen met de twee gevierden van vandaag grote verdiensten had in verband met het reilen en zeilen van de VBS. In deze functie hebben ze allen een belangrijke rol gespeeld in het toegankelijk maken van de bijbel voor de Vlaamse gelovigen, met name ook via VBS-Infomatie, dat in 1970 werd voorgesteld als een blad dat zakelijke inlichtingen wil bieden aangaande pastoraal-bijbelse activiteiten en literatuur. Veel tijd en energie is gegaan naar de ondersteuning van bijbelgroepen, waarvoor regelmatig suggesties of modellen van een concrete benadering zijn aangereikt geworden. Via VBS-informatie is, denk ik de VBS de belangrijkste Vlaamse informatiebron geweest in verband met de vele publicaties die in verband met de bijbel verschenen. Ook heeft de VBS een rijke traditie in verband met de zogenaamde bijbels-archeologische reizen. Dankzij dit initiatief hebben vele mensen de kans gehad om met eigen ogen Israël, Turkije enz. en de bijbelse sites aldaar te leren kennen. Tot slot, en hier kan ik uit eigen naam getuigen, is de VBS een serviceclub in de goede zin van het woord: talrijk zijn de studenten en andere geïnteresseerden die op de tweede verdieping van het Maria-Theresiacollege terecht konden voor substantieel goedkopere boeken, voor deskundige informatie, gericht advies enz. De jaarlijkse boekenbeurs is een ander zeer gewaardeerd initiatief, om de bijbel en het vele goede dat er rond gebeurt bij de mensen te brengen.

Op al deze wijzen heeft de VBS onder leiding van haar directeuren en voorzitters haar hoofddoelstelling proberen waar te maken. Het vergroten van de toegankelijkheid van de Schrift voor een breder publiek was, is en zal voor de VBS een constante zorg zijn. Haar bestuursleden namen een uitspraak van Hiëronymus – het moet niet altijd Augustinus zijn – zeer ter harte: Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet’. Over hoe je met die boeiende maar soms moeilijke bijbel moet omgaan heeft Frans Van Segbroeck zelfs een boek geschreven: Het Nieuwe Testament Leren Lezen, een boek dat de vrucht was van de colleges Inleiding op het Nieuwe Testament, een college dat hij gedurende meer dan 25 jaar aan de Faculteit heeft gedoceerd en waarin hij, als lesgever en experimentator, naar methodes zocht om bij studenten een blijvende interesse los te weken voor een belangrijk onderdeel van het boek van het leven.

Zowel Johan als Frans hebben de derde component van de professorale opdracht, namelijk dienstverlening, dus steeds ernstig genomen. Over hun verdiensten als professor en onderzoeker werd reeds bij andere gelegenheden gesproken of zal dat nog gebeuren. De derde component dus. Johan Lust was lid van de redactieraad van Nikè en Didachè, twee reeksen die studies publiceren over theologische onderwerpen van algemeen nut. Ook was hij gedurende jaren redactielid van tijdschriften als Getuigenis en Sacerdos. Voorts publiceerde hij een hele reeks artikelen in tijdschriften als Catechetische Infomatie, De Nieuwe Boodschap, Korrel, Schrift, Het Teken, enz. voor een brede doelgroep. Ook Frans Van Segbroeck schreef vele bijdragen voor tijdschriften als Geest en Leven, Getuigenis, Jota, Ons Geestelijk Leven, Sacerdos en uiteraard voor VBS-Infomatie. Dit laatste geldt trouwens ook voor Johan Lust. Frans is men nog immer dankbaar voor zijn uitgave van werken als De Bijbel verkennen en de reeks Dichtbij is Uw Woord. Men moet hem en Johan ook danken voor hun bereidheid om zich na hun emeritaat nog verder ter beschikking te stellen van de VBS, in het geval van Frans nu reeds 9 jaar. Het is bij de twee een bewijs dat hun hart bij de bijbel is en dat zal in de toekomst niet veranderen. Ik wil ook benadrukken dat beiden er steeds naar gestreefd hebben om de VBS ten dienste van de Vlaamse kerk te laten staan. Er was steeds een weloverwogen samenwerking met de Faculteit en de afdeling Bijbelwetenschappen – voor de praktische organisatie was dit voor de VBS een grote hulp -, maar ook met andere mensen uit het werkveld zoals bijvoorbeeld Luc Geysels, Frans Cromphout of Olav van Oucryve, om allee de meest vruchtbare auteurs te vermelden.

Terzijde: wij leven in het begin van het derde millenium in een competitieve wereld en een even competitieve universiteit. Het wordt steeds moeilijker om mensen warm te maken voor het vertalen en hertalen van wetenschappelijke inzichtingen in een taal die ook het brede publiek kan vatten. Vulgarisatie wordt dan soms een vies woord of, zo wil het althans de perceptie, levert geen academische erkenning op. Ik verheug me erover dat de VBS op dit punt één van de uitzonderingen is. Jonge en oudere medewerkers aan de VBS, ook onze huidige rector, achten het niet beneden hun stand om het woord van de bijbel dag in dag uit te hertalen, bijvoorbeeld in VBS-Informatie, een tijdschrift dat, zoals goede wijn, met de jaren naar vorm en inhoud rijker wordt. Johan Lust en Frans Van Segbroeck hebben voor hun opvolgers, Reimund Bieringer en Gino Mattheeuws, respectievelijk de nieuwe voorzitter en nieuwe directeur, de lat hoog gelegd. Ik ben er van overtuigd dat ze, mede dankzij de kundige expertise en beminnelijke persoonlijkheid van de secretaris, Paul Kevers, het goede werk, door Johan en Frans begonnen, zullen voortzetten. Ik ben er ook van overtuigd dat de nieuwe leiding nog regelmatig een beroep zal mogen doen op Johan en Frans, van wie ik, ais decaan, kan getuigen dat zij met grote zorg en bezorgdheid ernaar streefden de VBS ook in financieel moeilijke omstandigheden een toekomstgerichte stabiliteit te geven.

Tot slot een wens. Johan en Frans, ik wens jullie toe dat de bijbel, die een zo grote plaats heeft ingenomen in jullie professionele leven, blijvend de inspiratiebron mag blijven voor het eigen spirituele leven. Psalm 119, vers 144 parafraserend wens ik u toe inzicht te krijgen ten leven in Gods uitspraken, want zij gelden voor eeuwig. Spreuken 29,25 voegt daaraan toe: Wie op JHWH vertrouwt, wordt beschermd, en, zegt Matteüs, zal door bemiddeling van Jezus rust en verlichting ontvangen, want zijn juk is zacht en zijn last is licht (Mt 11,30). Bedankt!

Toespraak J. De Tavernier

Vervolgens nam academisch secretaris Johan De Tavernier het woord. Als coördinator van het VlieberghSenciecentrum Bijbel en Catechese belichtte hij de rol die beide gevierden in de Postacademische Vorming van de K.U. Leuven hebben gespeeld.

Ais coördinator van de Vliebergh-Sencieleergangen Bijbel en Catechese wil ik de professoren Johan Lust en vooral Frans Van Segbroeck van harte bedanken voor hun inzet voor de bijbelse navorming in het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen. Frans Van Segbroeck was vanaf het begin van de Vliebergh-Sencieleergangen betrokken bij de postacademische vorming van de faculteit. In de feestbundel ter ere van Jef Bulckens in 1995 heeft Frans een overzichtsartikel geschreven van de periode 1970-1995. In 1970 werd de nieuw opgerichte sectie bijbel aan de reeds bestaande sectie catechese-navorming toegevoegd. Na 1995 organiseerde hij als eindverantwoordelijke nog acht bijbelsessies.

In al die jaren (1970-2005) zijn vele thema’s de revue gepasseerd: het startte in 1970 met het Matteüsevangelie (met de professoren Frans Neirynck, Albert Bertrangs, Luc Dequeker, Jan Lambrecht, Mgr. Paul Van den Berghe en Frans Van Segbroeck zelf). Helaas werd er van deze eerste sessie nooit een verslagboek gepubliceerd. Het jaar daarop kwam het Oude Testament aan bod (Chris Brekelmans, Luc Dequeker, Wilfried Rossel, Olav Van Outryve, Jos Luyten en Johan Lust). Dit keer was er wel een publicatie onder de vorm van een gestencilde syllabus met een beperkte oplage. En zo ging het verhaal verder: het Marcusevangelie in 1972, de bergrede, de profeten, de parabels, apocalyptiek, het Johannesevangelie in 1987 (met de betreurde Luc Geysels en Maurits Sabbe), Exodus in 1988 met Marc Vervenne, Lucas in 1991 (met Peter Schmidt), Johannes in 1993, Matteüs opnieuw (1998), Openbaring (2000), Jeremia (ZOOI), Paulus (2003), De onbekende Jezus (2005). Tussendoor waren er gezamenlijke sessies met de sectie catechese omtrent verrijzenis, wonderverhalen, verlossing en bevrijding, schepping, geloof en geloofsopvoeding, waar zowel Johan Lust maar vooral Frans Van Segbroek zeer geregeld een lezing gaven. Tot 1980 verschenen de verslagboeken bij Patmos te Antwerpen en daarna bij Acco, die lange tijd met de Katholieke Bijbelstichting in Nederland deze boeken in de Nikè-reeks zou uitgeven. Die verslagboeken zijn het meest meetbare en blijvende resultaat van veel werk achter de schermen. Intussen kunnen we met recht en reden gewagen van een bibliotheek die quasi de hele wereld van de bijbel bestrijkt.

Ongeveer 33 sessies, even veel jaren trouwe dienst aan de postacademische vorming van de faculteit. Niet altijd even succesvol; ja, met ups en downs. Herinner je de zeven magere jaren in het begin van de jaren tachtig, veel gezamenlijke sessies, te weinig eigen bijbelsessies. Vanaf 1986 sloot men opnieuw aan bij die traditie (met Jos Vandikkelen ais nieuwe medewerker op VBS en naderhand met Pad Kevers) met een sessie over bijbelgroepen (een groot succes overigens!). Soms al eens met honderd mensen, 150 of 200 maar de laatste jaren sterk groeiend. De inspanningen om de bijbel vanuit een bepaalde focus onder de aandacht te brengen worden echt gewaardeerd. Meer dan ooit beseffen we dat de herijking van de christelijke traditie in onze pluralistische leefcontext zal vertrekken vanuit de bijbel. Werken met bijbelteksten, bijbelteksten kunnen actualiseren, misbruik van bijbelteksten inzien, bijbelverhalen lezen als verhalen om van te leven, dat zijn belangrijke vaardigheden.

Namens alle mensen die betrokken zijn bij de Vliebergh-Sencie wil ik van harte Johan Lust en vooral Frans Van Segbroek bedanken voor de vele jaren trouwe verantwoordelijkheid voor de bijbelse vorming in het kader van de Vliebergh-Sencieleergangen. Of wij dat op onze beurt ook 35 jaar zullen volhouden, durf ik niet te zeggen. Wat wij u wel vandaag beloven is dat wij het door u begonnen werk naar godsvrucht en vermogen getrouw zullen voortzetten. Het ga jullie goed.

Toespraak Ph. van Heusden

De Vlaamse Bijbelstichting werd destijds onder meer opgericht om de Vlaamse inbreng te verzekeren in de nieuwe Willibrordvertalng van de bijbel, die in de jaren ’60 door de Nederlandse Kathoiieke Bijbelstichting (KBS) werd voorbereid. VB$ en KBS hebben altijd nauw samengewerkt en de voorzitter en de directeur van de VBS zetelen ambtshalve in de bestuurs- en adviesorganen van de KBS. Voorzitter Bernard Assink en meerdere bestuursleden en medewerkers van de KBS hadden er dan ook aan gehouden om de huldezitting bij te wonen. Namens de KBS voerde directeur Philippe van Heusden het woord:

Monseigneur,
Geachte heer Rector,
Geachte heer Decaan,
Hooggeleerde dames en heren van de K.U.Leuven,
Beste collega’s van de Vlaamse Bijbelstichting,
Geachte dames en heren,
Geachte familie,
en vooral: beste Johan & Frans,

Graag dank ik de Faculteit Godgeleerdheid en de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) voor de geboden gelegenheid om enkele woorden te spreken als huldeblijk aan Johan Lust en Frans van Segbroeck, vanzelfsprekend vooral vanuit een Nederlands perspectief, dus zeer eenzijdig.

In de bijbel komen vermaarde duo’s voor of namen die vaak in één adem worden genoemd: Adam & Eva bijvoorbeeld, of Mozes & Aäron, en David & Saul; maar ook: Maria & Elisabet, en Petrus & Paulus. Ook de na-bijbelse periode kent dit soort combinaties; om enkele te noemen uit onze tijd in een merkwaardige variëteit en zonder uitputtend te zijn: Laurel & Hardy, Gullit & Van Basten, twee vermaarde Nederlandse voetballers uit de jaren ’80, maar ook, ik zeg het met enige aarzeling: Wojtila & Ratzinger, en zeker, gezien hun authentieke evangelische levens in navolging van Jezus: Moeder Teresa & frère Roger, moge de gedachtenis aan hem ons tot zegen strekken.

Kunnen we nu aan dit rijtje illustere duo’s een nieuw Vlaams duo toevoegen: Johan & Frans? Of: Frans & Johan? U bent beiden ongetwijfeld bijbels, want u bent beiden tot in uw diepste vezels bijbels geëngageerd, doordat u beiden uw professionele leven, of beter: uw leven, met vrucht hebt gewijd aan de Schrift: studie, uitleg, bemiddeling, vertaling, vertolking, reizen, onderricht en publicaties. Stel je voor, Maruon had gewonnen, dan waren jullie snel klaar geweest! U bent beiden natuurlijk ook na-bijbels: de canon is immers afgesloten (Frans heeft zojuist de totstandkoming ervan in grote lijnen geschetst), ofschoon er op de grenzen van die canon wellicht het nodige is af te dingen en ofschoon de Schrift zelf erop gericht is om met ons leven verder geschreven te worden. Misschien gelukkig maar dat men in vroeger tijden de canon van het Nieuwe Testament beperkt heeft tot 27 geschriften. Anders was Frans nu nog bezig geweest met De Nieuwe Bijbelvertaling. Niettemin, we leven in na-bijbelse tijden. Toch, een duo vormt u beiden niet, althans ik heb dat nooit zo ervaren. Deze dubbele huldeblijk heeft dan ook iets toevalligs, namelijk dat u op hetzelfde moment afscheid neemt van de VBS als voorzitter en directeur.

U hebt beiden een grote bijdrage geleverd aan de katholieke Willibrordvertaling van de bijbel, in de al dan niet herziene versie; Frans bovendien aan de totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling en, samen met prof. Pad Gillaerts, aan de introductie daarvan in Vlaanderen in oktober 2004.

En namens de VBS hebt u beiden met een sterke Vlaamse inbreng vorm gegeven aan het beleid en het wsrk van de Katholieke Bijbelstichting (VBS), Frans met zijn lidmaatschap van de Raad van Advies sinds november 1995, Johan door als VBS-voorzitter en als opvolger van prof. Maurits Sabbe in de afgelopen zeven jaar lid te zijn geweest van het KBS-bestuur.

Niettemin bent u beiden geheel verschillende persoonlijkheden: beiden weliswaar op en top Vlaams – mag ik wellicht ook zeggen: soms een tikje anti-Nederlands als wij in uw ogen op onze Hollandse wijze een beetje aan het doordrammen waren? – maar toch, zeer verschillend: Johan geleerd en professoraal in de beste Leuvense traditie, maar eerder sereen en beschouwend; en Frans niet minder geleerd en professoraal, maar met een vurigheid en ijver waarop de apostel Paulus nog wel eens jaloers zou kunnen zijn geweest.

In de laatste jaren heb ik het voorrecht gehad om met u, Frans, wat intensiever samen te werken, vanuit onze functies van directeur. Dat betrof heel veel overleg over De Nieuwe Bijbelvertaling en de vragen en knelpunten die daaraan vastzaten voor VBS en KBS, en daarnaast ook de aansturing van Luc Devisscher, de Vlaamse stafmedewerker van de IG3S die is aangesteld ten dienste van het bijbelapostolaat in de Vlaamse kerkprovincie, mede ter versterking van het werk van de VBS. In die jaren mocht ik dankbaar profiteren van uw grote kennis en ervaring en heb ik grote waardering opgevat voor uw toewijding en werkkracht.

Bij een afscheid hoort een geschenk. Dat cadeau is er al wel, maar ook nog niet. Het is nog in wording, komende – zoals het koninkrijk van God als het ware – tot het op een dag tastbaar wordt, bij uw afscheid van de KBS. Tot die tijd mag ik u beiden alvast, mede namens het Bestuur, de Raad van Advies en de medewerkers van de KBS, zeer danken voor het vele, vele werk dat u naast en na beëindiging van uw functie aan de K.U.Leuven – om niet, zonder enige vorm van salariëring – verricht hebt ten dienste van het bijbelwerk in Vlaanderen en Nederland, voor uw grote bijdrage aan het werk van de KBS, voor de opbouwende en collegiale samenwerking met u in zovele jaren en voor de hartelijkheid en de gastvrijheid die we daarbij hebben mogen ondervinden.

De uitdagingen waarvoor de VBS en de KBS in de komende jaren staan als het gaat om het bijbelwerk in onze Lage landen, zijn groot. Een voortzetting van de vruchtbare samenwerking tussen onze beide organisaties is daarvoor geboden. Uw opvolgers – prof. Reimund Bieringer en dr. Gino Mattheeuws – en ook wij als KBS mogen daarbij verder bouwen op het stevige fundament dat u daarvoor hebt gelegd. Dit des met de overtuiging van de psalmist: ‘Als de heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken’ (Ps 127,l).

Frans & Johan, Johan & Frans, nogmaals heel hartelijk dank en het ga jullie beiden goed!

Toespraak Mgr. P. Van den Berghe

In elk nummer van VBS-Informatie staat op de binnenzijde van de kaft te lezen: ‘De Vlaamse Bijbelstichting werd na het Tweede Vaticaans Concilie opgericht onder bescherming van de Vlaamse Bisschoppen’. De VBS heeft zich vanaf het begin ingespannen om ten dienste te staan van het bijbelpastoraat. Wij beschouwen het dan ook als een bijzonder blijk van waardering dat Mgr. Paul Van den Berghe, bisschop van Antwerpen, ah afgevaardigde van de Belgische Bisschoppenconferentie de huldezitting met zijn aanwezigheid vereerde en een korte toespraak hield. Hij drukte zijn verwondering uit over het feit dat de bijbel, dat oude boek, nog altijd mensen aanspreekt en boeit: Lang geleden dacht ik: over de bijbel is alles gezegd maar nu stel ik vast dat men nog altijd nieuwe en vernieuwende dingen weet te ontdekken’. Hij dankte de beide gevierden die, als ‘bemiddelaars van het Woord’, de verbinding wisten te leggen tussen geleerdheid en gelovig leven: ‘In naam van kardinaal Danneels en mijn collega’s bisschoppen dank ik de Vlaamse Bijbelstichting voor haar dienstverlening. onder meer in de Vliebergh-leergangen, en de mensen die zich jarenlang hebben ingezet en die vandaag terechtgehuldigd worden’.

Woorden van dank

Na afloop van de toespraak van de bisschop overhandigden Reimund Bieringer, nieuwe voorzitter, en Gino Mattheeuws, nieuwe directeur, aan hun voorgangers een klein geschenk namens de VBS. Vervolgens sprak Johan Lust een dankwoord uit:

Hier is een professionele dankzegger nodig, maar u zult het met mij moeten doen.

Vooreerst dank ik Paul Kevers, onze secretaris, en Geert Van Oyen voor de schitterende manier waarop ze deze sessie van de Vliebergh-leergangen georganiseerd en geleid hebben.

Vervolgens wil ik Mgr. Van den Berghe feliciteren met zijn zilveren jubileum als bisschop van Antwerpen. Eigenlijk moeten wij hem vieren, eerder dan hij ons.

Verder mogen we de instanties niet vergeten die ons gesteund hebben en blijven steunen. Als onze VBS is kunnen blijven bestaan is dit grotendeels dankzij de gastvrijheid en de faciliteiten verleend door de Faculteit Godgeleerdheid en de steun van de abdij Westmalle, van uitgever Karel Wynsberghe en van de oudere en grotere zuster van de VBS: de KBS.

De viering deze avond is in eerste instantie bedoeld om directeur Frans Van Segbroek in de bloemetjes te zetten. Samen met de secretaris Paul Kevers en Luc Devisscher en de werkgroep VBS was hij de VBS in levenden lijve. Met hem, en in hem, en door hem, is de VBS gegroeid, 25 jaar lang. De Vliebergh-leergangen Bijbel zijn vele jaren grotendeels zijn werk geweest.

Als ik ook van de kruimels mag delen die bij deze huldiging van de tafel vallen is dit niet zozeer als voorzitter. De voorzitter is een figuur die de anderen laat werken en die zelf niet gevierd moet worden. Als ik dan toch mee-gevierd wordt is dat allicht omdat ik directeur was in de begintijd, en dan mogen daar ook de medewerkers van het eerste uur in betrokken worden, zoals die twee zusters van de St-Godelieve abdij in Brugge en Simone Demarré uit Torhout, die ondertussen overleden zijn, en Pierre Trouillez en Jos Vandikkelen die vol energie aan de kar hebben helpen trekken.

Op de uitnodiging voor vandaag staat heel galant dat ik mede aan de wieg stond van de VBS. Als eerste directeur lag ik in feite in de wieg. Aan de wieg stonden de collega’s Frans Neirynck en Maurits Sabbe die bij wijze van spreken de ouders waren, en daar omheen de leden van de Vereniging der Vlaamse Exegeten als naaste familie.

Dankzij hen en de nieuwe medewerkers bestaan we straks veertig jaar. Ais aftredend voorzitter mag ik misschien de vraag formuleren of we in 2007 niet enige feestelijkheid moeten organiseren om die verjaardag te vieren en meteen de bakens uit te zetten voor de volgende veertig jaar. Ik dank u.

Tussen de toespraken konden de aanwezigen genieten van een paar muzikale intermezzi op klavier door de heer Atsushi Yasutomi. Hjj speelde twee sonates van Domenico Scarlatti. Daarna werden allen vergast op een feestelijke receptie, georganiseerd door de studenten van de Faculteit Godgeleerdheid. Na afloop wenste Frans Van Segbroeck nog de volgende personen en instanties uitdrukkelijk te danken:
– het Nederlands Bijbelgenootrchap (NBG) voor de jarenlange prettige samenwerking in het kader van De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV);
– alle voormalige en huidige leden van de VBS-werkgroep, en in het bijzonder Paul Kevers die sinds 1992 met grote deskundigheid en toewijding de werking van de VBS heeft mogelijk gemaakt
– de deelnemers aan de bijbels-archeologische studiereizen van de VBS, die een groot vertrouwen hadden in hun reisleider die hen naar verre bestemmingen voerde;
– de collega’s van de Faculteit Godgeleerdheid, voornamelijk de professoren Bulckens, Delobel, Denaux, Dequeker, Lambrecht en Vervenne voor hun medewerking;
– het bestuur van de KBS die de werking van de VBS voor een groot deel heeft mogelijk gemaakt;
– de uitgeverijen Acco en Brepols;
– de Faculteit Godgeleerdheid en met name decaan Mathijs Lamberigts, voor de gastvrijheid, de logistieke steun en de samenwerking;
– Reimund Bieringer en Gino Mattheeuws, die nu de fakkel overnemen.

Nieuwe voorzitter en directeur

De Bisschoppenconferentie benoemde inmiddels een nieuwe voorzitter en een nieuwe directeur van de Vlaamse Bijbelstichting. Voorzitter wordt professor Reimund Bieringer, priester, afkomstig uit Duitsland. Hij studeerde theologie aan de K U.Leuven en doctoreerde in 1986 op een proefschrift over het thema ‘Laat u met God verzoenen’ (2 Kor 5,14-21). Promotor was prof. Jan Lambrecht. Hij is thans gewoon hoogleraar Nieuwe Testament aan de Leuvense Alma Mater.

De nieuwe directeur is Gino Mattheeuws, priester van het bisdom Brugge. Hij doctoreerde in 2000 op een proefschrift getiteld ‘Concelebratie als invalshoek voor onderzoek naar een adequate expressie van hedendaags theologich denken in een specifiek liturgisch ritueel’ (promotor prof. Jozef Lamberts). Hij is thans pastor van de Leuvense Universitaire Parochie en wetenschappelijk medewerker aan de afdelig Pastoraaltheologie van de Faculteit Godgeleerdheid.

We wensen beide nieuwbenoemden veel goede inspiratie en werkkracht toe in de taak die hen wacht.

 

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.