40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS

40 nummers van Ezra en 50 jaar VBS

Door Johan Lust, Jos Vandikkelen en Paul Kevers in EZRA Bijbels tijdschrift 40: december 2018

Geselecteerde fragmenten

Met dit veertigste nummer van EZRA – Bijbels tijdschrift voltooien we de tiende jaargang van ons tijdschrift in zijn vernieuwde verschijningsvorm. Voordien heette het ledenblad van de Vlaamse Bijbelstichting VBS-Informatie. Onder die naam verscheen het voor het eerst in 1970. Volgend jaar, in 2019, beginnen we dus de 50ste jaargang van het tijdschrift van de Vlaamse Bijbelstichting, die in 1968 werd opgericht en dit jaar dus 50 jaar bestaat. Dat zijn allemaal redenen om dit nummer te beginnen met een historische terugblik. Professor emeritus Johan Lust, onze erevoorzitter, was vanaf het eerste uur medewerker van de VBS en haar eerste directeur. Hij opent deze bijdrage met een terugblik op ‘het prille begin’. Jos Vandikkelen, secretaris van 1984 tot 1992, sprokkelt vervolgens enkele anekdotes uit de periode toen hij bij de VBS actief was. Paul Kevers eindigt met enkele notities over de laatste decennia.

[..]

VBS-Informatie was een van de eerste initiatieven. Het was niet bedoeld als een prestigieus
tijdschrift, wel als een werkinstrument. Het fungeerde als een soort ‘Twitter’ of ‘Facebook’
avant la lettre. Langs die weg werden alle belangstellenden op de hoogte gebracht van wat er
rond de Bijbel gaande was in Vlaanderen en ook daarbuiten. We leefden toen nog in een niet-
gecomputeriseerd tijdperk. Alles gebeurde schriftelijk. De eerste jaargangen van ons
informatieblad werden op stencil gezet en zo vermenigvuldigd. Vanaf de derde jaargang, in
1972, deden we beroep op een echte drukker.

[..]

Al het werk gebeurt nu door vrijwilligers, en die doen hard hun best om de belangrijkste activiteiten van de VBS zo goed mogelijk te verzorgen: de jaarlijkse Didachè-studiedagen Bijbel in augustus en het publiceren van de verslagboeken die daaruit voortvloeien; het onderhouden van de website en de dienstverlening aan leden die informatie of documentatie over de Bijbel wensen; medewerking met het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) voor het revisieproject van de NBV en met de Vlaamse Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) voor de herziening van het Lectionarium; en last but not least het verzorgen van het tijdschrift dat u in handen hebt en dat tot nu toe punctueel elk trimester is verschenen.

Zoals u weet kreeg het blad in 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, een nieuwe naam en een nieuwe vormgeving en te oordelen naar de echo’s die wij links en rechts opvangen is de overgrote meerderheid van de lezers daarover zeer tevreden. Wij hebben het tijdschrift Ezra genoemd; die naam betekent in het Hebreeuws ‘hulp’ en verwijst naar de gelijknamige bijbelse figuur waarover sprake is in de bijbelboeken Ezra en Nehemia. Daarin wordt verhaald hoe de joodse priester en schriftgeleerde Ezra na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap plechtig de Tora voorlas voor het verzamelde volk. De voorgelezen tekst werd nadien door de levieten vertaald en verklaard, zodat iedereen het kon begrijpen (zie Nehemia 8). En dat is precies wat het bijbels tijdschrift Ezra wil doen. Ezra wil hulp bieden bij het bijbellezen: de Schrift lezen en bestuderen, ze uitleggen en verklaren zodat iedereen het kan begrijpen, er zorg voor dragen dat het woord van de Schrift geen dode letter blijft, maar levenskrachtig wordt. Dat deed de bijbelse Ezra samen met de priesters en levieten die hem bijstonden. Dat wil ook het tijdschrift Ezra bereiken en daar willen we ons naar best vermogen blijven voor inzetten de komende jaren.

Ezra Bijbels tijdschrift 40: december 2018Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra40’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.