Bijbel en bezinning: Barnabas

Bijbel en bezinning: Barnabas

Door Johan Lust in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014

Geselecteerde fragmenten

Zo bezat Jozef, een Leviet afkomstig uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas – dit betekent: zoon van troost – gekregen had, een stuk grond; hij verkocht het, ging met het geld naar de apostelen en legde het aan hun voeten (Hnd 4,36).

In Jeruzalem aangekomen zocht Saulus aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de Naam van Jezus (Hnd 9,26-27).

Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren: Barnabas, Simeon die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de heilige Geest sprak: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor Ik hen heb geroepen.’ Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan. Zo vertrokken ze, uitgezonden door de heilige Geest, naar Seleucië en gingen vandaar met een schip naar Cyprus, waar ze in Salamis het woord van God verkondigden in de Joodse synagogen. Ze hadden ook Johannes bij zich om hen te helpen (Hnd 13,1-5).

Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: ‘Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden’. Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan… Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan (Hnd 15,1-2.12).

Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: ‘Laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat’. Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet. Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamfilië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan. Het meningsverschil liep zo hoog op, dat zij uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus (Hnd 15,36-39).
– Nieuwe Bijbelvertaling

[..]

Barnabas mag je niet verwarren met professor Barabas uit Suske en Wiske, en nog minder met de Barabbas uit het evangelie. Barnabas is een opmerkelijke figuur, een van de eerste volgelingen van Jezus. Eigenlijk heette hij Jozef, Josès of Josse voor de vrienden, zoals blijkt uit de Handelingen van de apostelen. Hij was een doorwinterde jood, een Leviet. Hij was sterk onder de indruk gekomen van de handel en wandel van zijn geloofsgenoot Jezus van Nazareth, zo sterk dat hij zijn grond verkocht en de opbrengst schonk aan de apostelen, voor de zorgkas van de eerste christenen.

ezra24De volledige versie van dit artikel kan u terugvinden in EZRA Bijbels tijdschrift 24: december 2014, verkrijgbaar voor €5, incl. verzending, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra24′.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.