Bijbelse Wijsheid aan het woord

Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn (red.), Bijbelse Wijsheid aan het woord, Leuven: VBS-Acco, 2007, 224 p., € 20Hans Ausloos en Bénédicte Lemmelijn (red.), Bijbelse Wijsheid aan het woord, Leuven: VBS-Acco, 2007, 224 p., € 20
 

Deze publicatie is uitverkocht.
 
Op alle nog verkrijgbare publicaties krijgen leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is vóór alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Als dusdanig zijn deze teksten een oproep om ten volle van het leven, en de liefde, te genieten, of om er in ieder geval het beste van te maken. De in de Wijsheidsliteratuur verwoorde nuchtere en vaak sceptische wereldvisie behoedt dan ook voor een al te vrome en wereldvreemde religieuze vlucht uit de werkelijkheid. Immers, ‘leven vóór de dood’ gaat ‘leven na de dood’ in alles vooraf. Dit boek bevat de neerslag van de tweedaagse Vliebergh-Sencie leergang, sectie Bijbel, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven op 22 en 23 augustus 2006.
 
In de diverse bijdragen van Hans Ausloos, Reimund Bieringer, Hans Debel, Mimi Deckers-Dijs, Paul Kevers, Bénédicte Lemmelijn en Pierre Van Hecke wordt vanuit verschillende invalshoeken, met kennis van zaken maar zeer toegankelijk, de oudtestamentische wijsheid én haar doorwerking aan de lezer voorgesteld. Tegelijkertijd slaagt dit boek erin om alle afzonderlijke bijbelse wijsheidsboeken de revue te laten passeren. Aan bod komen de boeken Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach.
 
OVER DE REDACTEURS
Hans en Bénédicte Ausloos-Lemmelijn behaalden beiden de licenties Godsdienstwetenschappen en Godgeleerdheid aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze in 1997 tot doctor promoveerden. Daarna waren ze beiden Postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-V) aan de KU Leuven. Bénédicte Lemmelijn is momenteel professor Oude Testament aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en aldaar ook directeur van het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek. Hans Ausloos is professor Oude Testament aan de Université Catholique de Louvain.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Hans Ausloos
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Bénédicte Lemmelijn

IN DE PERS

De voorgestelde oudtestamentisiche boeken hebben ook vandaag nog iets te vertellen. Hoewel in de didactische fragmenten het motto ‘wie goed doet, goed ontmoet’ primeert, zijn er ook reflexieve passages die genuanceerd en kritisch de zin van het leven en het onverdiend lijden onderzoeken. Die meerstemmigheid en twijfel reflecteren de complexiteit van het probleem, die ook wij nog ervaren. De auteurs hebben deze teksten grondig en duidelijk geanalyseerd, en meestal hun beweringen geïllustreerd en bewezen met citaten.
~ Jef Ector in De Leeswolf

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Wie beweert dat het Oude testament verouderd zou zijn en weinig inspiratie kan bieden voor mensen van de 21ste eeuw moet dringend de oudtestamentische wijsheidsboeken ter hand nemen. Als geen enkel ander complex binnen het Oud Testament brengen zij mensen in contact met vragen die van alle tijden zijn en die iedereen ooit, in mindere of meerdere mate, bezighouden: de vraag of het leven zin heeft en hoe men er zin aan kan geven, de vraag naar liefde en het enigma van het onverdiende lijden. Niettemin is dit corpus van de oudtestamentische Wijsheidsliteratuur nagenoeg onbekend.

 

Reacties zijn afgesloten.