De apocriefe Jezus

Geert Van Oyen en Paul Kevers (red.), De apocriefe Jezus, Leuven: VBS-Acco, 2006, 224 p., € 19,20Geert Van Oyen en Paul Kevers (red.), De apocriefe Jezus, Leuven: VBS-Acco, 2006, 224 p., € 19,20
Deze publicatie is helaas niet meer verkrijgbaar.

Voor alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Apocriefe geschriften genieten de laatste jaren een hernieuwde belangstelling. Zogenaamd ‘onbekende’ of ‘verborgen gehouden’ verhalen over Jezus duiken op in nieuwe levensbeschouwingen, romans en films. Wat daarover verteld wordt, getuigt vaak van veel fantasie. De bijdragen in dit boek geven een wetenschappelijke stand van zaken. Ze plaatsen het vaak massieve beeld van het vroege christendom dat bij velen leeft in een bredere context en behandelen de verhouding tussen de canonieke en de apocriefe literatuur. Na een inleiding op het thema komen de volgende onderwerpen aan bod: de joods-christelijke apocriefe evangeliën, het evangelie van de Egyptenaren, de kleine Jezus, het Thomasevangelie, het Petrusevangelie, het evangelie van Maria, de Handelingen van Paulus en Thecla, moderne pseudo-apocriefe geschriften, groei en vastlegging van het Nieuwe Testament.

De bundel werd geschreven door bijbeldeskundigen uit Nederland en Vlaanderen: Boudewijn Dehandschutter, Esther de Boer, Reender Kranenborg, Johan Leemans, Annette Merz, Peter Schmidt, Isabelle Vanden Hove, Frans Van Segbroeck, Geert Van Oyen en Paul Kevers, die tevens de redactie van het geheel verzorgden.

OVER DE REDACTEURS
Geert Van Oyen is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht. Hij is redactielid van Schrift en medewerker van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Geert Van Oyen
Paul Kevers is oudtestamenticus en secretaris van de Vlaamse Bijbelstichting.
→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Paul Kevers

IN DE PERS

“De apocriefe Jezus” is een verhelderende studie over een bijzonder actueel en uitdagend onderwerp. Het is meteen een basis voor verder onderzoek naar het werkelijkheidsgehalte van (zogezegde) ontdekkingen van geheimen over Jezus en Maria Magdalena en de waarachtige achtergronden van belangrijke Bijbelse geschriften.
~ Frans L. Van den Brande in De Leeswolf

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Van de canonieke evangeliën hebben alleen Matteüs en Lucas ieder twee hoofdstukken over gebeurtenissen aangaande de geboorte van Jezus. Lucas heeft als enige ook een anekdote over de twaalfjarige Jezus die als leraar optreedt in de tempel en daarbij grote onrust veroorzaakt bij zijn ouders; die hadden na hun vertrek uit Jeruzalem niet beseft dat hij was achtergebleven (Lc 2,41-52). Dat is alles wat in de canon van het Nieuwe Testament over de kindertijd van Jezus is geschreven. Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat de volkstraditie en theologie hier de behoefte aanvoelden en de ruimte vonden om de gaps in het verhaal aan te vullen, bijvoorbeeld door over de ‘randfiguren’ verder te fantaseren. Tot de ‘apocriefe kindheidsevangeliën’ rekent men bijvolg niet alleen de teksten over de geboorte en de kindertijd van Jezus. In sommige overzichten maken ook de verhalen over Jozef (De geschiedenis van Jozef de timmerman) en Johannes de Doper (Het leven van Johannes de Doper) er deel van uit. In elk geval geeft men een plaats aan de tradities over de ouders van maria en over haar geboorte en jeugd.

 

Reacties zijn afgesloten.