De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal

Martijn Steegen (red.), De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal, Leuven: VBS-Acco, 2012, 204 p., € 22,50Martijn Steegen (red.), De Bijbel, echt waar? Woord van God in mensentaal, Leuven: VBS-Acco, 2012, 204 p., € 22,50
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

De oproep om terug te keren tot ‘de bron’ of tot ‘het evangelie’ weerklinkt vandaag luid te midden van een Kerk in crisis. De Bijbel reikt verhalen, beelden en metaforen aan om de diepte van het eigen leven en het gemeenschapsleven te (her)ontdekken. Er gaat een sterke kracht uit van deze verhalen. Maar hoe moeten we deze Bijbelse verhalen ‘juist’ interpreteren? Hoe overbrug je de historische en culturele kloof met de tekst? Immers, ‘echte auteurs’ tekenden de Bijbelse verhalen op. ‘In de Heilige Schrift heeft God door mensen op menselijke wijze gesproken’, zo klonk het op het Tweede Vaticaans Concilie. Gods Woord is wezenlijk vervlochten met dat van mensen. Wat historisch ‘echt gebeurd’ is en wat een gelovige beschouwt als ‘waar’, is niet zomaar hetzelfde. Het zijn eeuwenoude vragen die door de tijden heen alleen maar zijn aangescherpt.

Dit boek bundelt tien bijdragen die werden gepresenteerd tijdens de Vliebergh-Sencieleergang, sectie Bijbel en Catechese, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen in augustus 2011 in Leuven. Aan de hand van uiteenlopende thema’s verkennen experts ter zake en jonge onderzoekers de spanningsvolle relatie tussen ‘tekst’ en ‘lezer’ en tussen ‘waar’ en ‘echt gebeurd’. De bijdragen zijn van de hand van Hans Debel, Reimund Bieringer, Marianne Moyaert, Geert Dedecker, Nico ter Linden, Mgr. Jozef De Kesel, Emmanuel Nathan, Mark Delrue, Ignace D’hert en Martijn Steegen.

OVER DE REDACTEUR
Martijn Steegen werkt als educatief medewerker voor het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV) te Hasselt. Hij is tevens als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Martijn Steegen

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Het Nieuwe Testament verhaalt een tweeduizend jaar oude ervaring van een groep mensen met één historische persoon: Jezus van Nazareth. In die persoon, zo geloven christenen, kwam God de mens op bijzondere wijze nabij. Over deze ervaring met de mens Jezus legden de nieuwtestamentische auteurs in hun geschriften getuigenis af. De vier verschillende interpretaties van het Jezusverhaal, waarvoor de evangelisten rijkelijk konden putten uit de levende geloofstraditie van hun eigen gemeente, zijn niet louter historische reconstructies van gebeurtenissen uit een ver verleden. De evangelisten, zelf geen ooggetuigen meer, zijn veeleer geloofsgetuigen. Ze steunden voor hun ‘Jezusverhaal’ op de apostolische overlevering en gaven deze overlevering door. De eerste evangelist Marcus schreef zijn verhaal neer ongeveer vijfendertig tot veertig jaar na het leven en de dood van Jezus. Bij de evangelist Johannes bedroeg deze afstand in tijd al om en bij de zestig jaar.

Vandaag leeft echter vooral het inzicht dat de betekenis openstaat voor eenieder die de dialoog met de tekst aangaat, die de tekst leest. Het ultieme vraagstuk voor de bijbelwetenschap moet daarom niet langer enkel gericht zijn op een onderzoek naar wat de bijbelse auteurs eeuwen geleden bedoelden weer te geven of wat de tekst betekende voor het oorspronkelijke publiek, maar ze moet haar aandacht ook vestigen op datgene wat de tekst, zoals die werd overgeleverd, betekent voor de hedendaagse lezer. Die hedendaagse lezer dient zichzelf te beschouwen als gesprekspartner van de tekst, waarbij een interactieve uitwisseling tussen tekst en lezer tot stand dient te komen.

 

Reacties zijn afgesloten.