De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament

Jan Lambrecht, De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament, Leuven: VBS-Acco, 2002, 272 p., € 24,50Jan Lambrecht, De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament, Leuven: VBS-Acco, 2002, 272 p., € 24,50
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
In het verhaal over de lamme in Handelingen 3,12-16 beklemtoont Petrus dat hij de genezing niet “uit eigen kracht” bewerkt maar “door geloof in Jezus Christus”, door de kracht van dat geloof. Wij geloven in Christus die vrede brengt op aarde en vergeving van zonde. Het geloof in Christus rechtvaardigt ons en maakt een leven van gerechtigheid mogelijk. Bij iedere christen moet dat geloof werkzaam zijn door de liefde (vgl. Galaten 5,6)). Leven in geloof is ook hopen op de uiteindelijke redding, de opstanding uit de doden.

De twintig bijdragen van dit boek omvatten deze brede thematiek. Telkens gaat het om een nieuwtestamentisch belangrijke inhoud, die ook bruikbaar is voor de hedendaagse verkondiging. Elke bijdrage staat op zichzelf en kan afzonderlijk gelezen worden.

Meestal is de onderzochte tekst belast met moeilijkheden. Het begrijpen ervan vraagt om een toelichting die de tekst doorzichtig maakt en soms ook kritisch benadert. Maar het echte, werkelijke begrijpen ligt op een dieper niveau, dat men niet bereikt zonder toepassing en actualisering. Wat betekent de Schrift voor Kerk en maatschappij? Wat wil de Schrift aan het eigen leven veranderen? De schiftuurlijke overweging moet de kracht van het geloof voeden en tot christelijk handelen aanzetten. Met dit dubbele antwoord voor ogen werden deze bijdragen geschreven en kunnen ze ook het best gelezen worden.

OVER DE AUTEUR
Emeritus prof. Jan Lambrecht S.J. doceerde tot 1990 bijbels Grieks en exegese Nieuw Testament aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Van 1996 tot 2001 was hij gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Of Lucas “de vrede op aarde” van 2,14b stilzwijgend tegen de “pax Romana”, de politieke rust binnen het Romeinse Rijk, heeft willen stellen is twijfelachtig. Nog twijfelachtiger is de mening dat hij met “de vrede in de hemel” het tegenbeeld heeft willen tekenen van de Joodse Oorlog, die tenslotte uitliep op de val van Jeruzalem.

Er bestaan vandaag tal van christelijke gemeenschappen of groepen die met een “huiskerk” vergeleken kunnen worden. Hoe gedragen de leden ervan zich tegenover elkaar en tegenover andere christenen? Hoever gaat de inzet, ook in kleine, soms vervelende dingen? In Christus, zegt Paulus, zijn de verschillen van geslacht, stand en ras van geen belang, alleen “het geloof dat werkzaam is door de liefde” Gal 5,6).

 

Reacties zijn afgesloten.