De Nieuwe Bijbelvertaling: op weg naar een revisie

De Nieuwe Bijbelvertaling: op weg naar een revisie

Door Jean Bastiaens in EZRA Bijbels tijdschrift 33: maart 2017

Geselecteerde fragmenten

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is de interconfessionele Nederlandse bijbelvertaling die in 2004 het licht zag. Maar liefst 22 verschillende kerkgenootschappen participeerden aan dit vertaalproject: protestantse kerken, de oudkatholieke Kerk, drie joodse kerkgenootschappen alsook de rooms-katholieke kerkprovincies van Nederland en Vlaanderen. Het project was in handen van het Nederlands Bijbelgenootschap en werd ook door hen gefinancierd, maar werd uitgevoerd in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, de Vlaamse Bijbelstichting en het Vlaams Bijbelgenootschap. Gezien deze brede participatie ging het om een uniek vertaalproject, en het mag een wonder heten dat het binnen tien jaren van vertaalarbeid afgerond kon worden. Als interconfessionele vertaling zou de NBV de dialoog tussen kerken van de reformatie, de rooms-katholieke kerk en de joodse kerkgenootschappen kunnen versterken – we zouden immers kunnen lezen en verkondigen op basis van één en dezelfde vertaling.

[..]

Helaas blijft het een gegeven dat elke vertaling op den duur aan revisie onderhevig is: inconsequenties worden ontdekt, foutieve interpretaties komen aan het licht, zwakke vertaalkeuzes staan ter discussie, evidente fouten vragen om herstel. Op 1 januari 2017 is het revisieproject van de NBV gestart, dat volgens de planning drie jaar in beslag mag nemen. De bedoeling is dat de revisie grondig wordt aangepakt, en dat het geen oplapwerk wordt. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in de loop der jaren heel wat kritieken op de NBV-vertaling onder ogen gekregen. Al die kritieken zijn verzameld in een database en worden nu grondig bekeken. Ook interne consistentie en gewijzigde exegetische inzichten zullen daarbij aandacht krijgen, uiteraard steeds binnen het kader van de eigen vertaalmethode. In de eerste fase van het revisieproject kunnen hopelijk nog voorstellen tot verbetering meegenomen worden die nu nog door kritische lezers ingestuurd worden. Laat van u horen nu het nog kan!

[..]

Een revisie van een bijbelvertaling moet secuur en kwaliteitsvol aangepakt worden, anders heeft het geen zin om de kerkelijke gemeente en andere lezers op te zadelen ‘met alweer een nieuwe versie’ van de Bijbel. De meerwaarde van de revisie moet buiten kijf staan. Het spreekt voor zich dat het revisieteam een duidelijke methodische aanpak moet ontwikkelen, zodat de veranderingen aan de tekst op een consistente en verantwoorde wijze kunnen gebeuren. Bij het schrijven van deze bijdrage bleek er nog geen document te zijn waarin de methodische uitgangspunten van de revisie uitgeschreven zijn. Ik veronderstel dat zulk een document er nu spoedig komt en ik hoop dat het Nederlands Bijbelgenootschap deze uitgangspunten zal willen delen met zijn achterban.

Ezra Bijbels tijdschrift 33: maart 2017Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 6 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra33’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.