De rollen van de Dode Zee

Hans Debel (red.), De rollen van de Dode Zee, Leuven: VBS-Acco, 2011, 336 p., € 22,50Hans Debel (red.), De rollen van de Dode Zee, Leuven: VBS-Acco, 2011, 336 p., € 22,50
 
Dit boek is uitverkocht bij Acco maar de VBS heeft nog een voorraad. Het boek kan voor de gunstprijs van 10 euro besteld worden op ons emailadres: info@vlaamsebijbelstichting.be
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Hoe zagen het Jodendom en zijn heilige Schriften eruit in de tijd van Jezus en zijn apostelen? Toen in 1947 nabij de Dode Zee manuscripten van meer dan tweeduizend jaar oud ontdekt werden, koesterden velen grote verwachtingen over de verschuivingen die deze teksten zouden teweegbrengen in de studie van het vroege christendom. Dat het meer dan een halve eeuw duurde voor alle teksten toegankelijk werden gemaakt voor het grote publiek, gaf vrij spel aan de wildste theorieën. De volledige publicatie van alle teksten, die in 2010 afgerond werd, ontkrachtte deze speculaties, maar toonde tegelijk aan dat deze eeuwenoude manuscripten ons een uniek inzicht verschaffen in de tekstontwikkeling van het Oude Testament en in de religieuze achtergrond van het Nieuwe Testament. Dit boek bevat de neerslag van de tweedaagse Vliebergh-Sencieleergang, sectie Bijbel, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting en de Faculteit Godgeleerdheid op 17 en 18 augustus 2010 in Leuven. Tijdens deze studiedagen maakten experts en jonge onderzoekers de balans op van zestig jaar onderzoek naar de rollen van de Dode Zee en verkenden nieuwe wegen voor de Bijbelwetenschap van de toekomst.In tien bijdragen beschrijven Hans Debel, Eibert Tigchelaar, Marc Vervenne, Albert Hogeterp, Bénédicte Lemmelijn, Jacques Van Ruiten, Florentino García Martínez en Martijn Steegen achtereenvolgens de ontdekking en het corpus van de teksten, de ruimere context waarin ze gesitueerd moeten worden, hun relevantie voor een beter begrip van de dynamische teksttraditie van het Oude Testament en hun werkelijke belang voor de studie van het Nieuwe Testament.OVER DE REDACTEURHans Debel is lid van de redactieraad van Ezra Bijbels tijdschrift en is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen) verbonden aan het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.→ overzicht artikels in Ezra Bijbels tijdschrift door Hans DebelIN DE PERS

Het vergelijkend onderzoek van de uitgekozen thema’s is minutieus uitgevoerd, meestal overtuigend, en bijna altijd helder en bevattelijk. Het onderzoek is een soort vervolg op de speurtocht naar teksten (beschreven in het eerste hoofdstuk). Terloops komen allerlei facetten en disciplines van de Bijbelwetenschap ter sprake. Zoals de rollen van de Dode Zee een belangrijke achtergrond vormen bij de Bijbelstudie, zo geeft deze uitgave een stevige basis om de impact en het belang van de ontdekte manuscripten op hun waarde te schatten..
~ Jef Ector in De Leeswolf

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Enerzijds bleken de op sensatie gerichte theoriën over de revolutionaire informatie die deze eeuwenoude teksten ons zouden verschaffen omtrent Jezus en zijn apostelen ongegrond, en anderzijds zijn wetenschappers het er over eens dat de manuscripten en fragmenten uit de woestijn een aardverschuiving hebben veroorzaakt in de wetenschappelijke studie van de Bijbel. Niettemin kunnen de nieuwe inzichten die de rollen hebben opgeleverd, bezwaarlijk een verrassing genoemd worden. Heel wat belangrijke gegevens waren reeds eeuwenlang voorhanden, maar werden eenvoudigweg niet op hun waarde geschat, en dit zowel wat betreft de tekstoverlevering van het Oude Testament als wat betreft de socio-religieuze achtergrond van het Nieuwe Testament.

 

Reacties zijn afgesloten.