Ezra 46: juni 2020

Ezra Bijbels tijdschrift 46: juni 2020Dit nummer van Ezra – Bijbels tijdschrift is nog steeds verkrijgbaar. Losse nummers zijn bestelbaar voor 7 euro, incl. verzendingskosten, door overschrijving op rekeningnummer BE98 1237 7805 2493 ter attentie van de Vlaamse Bijbelstichting, met vermelding van ‘Ezra47’.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

 • Melaatsheid of huidvvraat? Huidziekten in de Bijbel (Paul Kevers)
  In de Bijbel staan een aantal teksten en verhalen over huidziekten. In de hoofdstukken 13 en 14 van het boek Leviticus kan men een uitgebreide regelgeving lezen over hoe te handelen bij verschillende vormen van huidziekte. Er is het verhaal over de Syriër Naäman, die door de profeet Elisa van zijn huidziekte werd genezen (2 K 5; vgl. Lc 4,27). In de synoptische evangeliën vinden we verhalen over de genezing door Jezus van mensen met een huidziekte (Mt 8,2-4; Mc 1,40-45; Lc 5,12-15; 17,11-19). In de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament wordt in dat verband het woord tsara‘at gebruikt, of een vorm van het werkwoord tsara‘; in het Grieks van het Nieuwe Testament lepros of lepra. In de oudere Nederlandse bijbelvertalingen, zoals de Statenvertaling of de Petrus Canisiusvertaling, worden die termen bijna altijd vertaald met ‘melaats’ of melaatsheid’. Maar klopt het wel dat de huidziekte die in de genoemde bijbelteksten bedoeld wordt, overeenkomt met wat wij vandaag melaatsheid of lepra (‘ziekte van Hansen’) noemen? De in 2004 verschenen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) leverde onze taal het nieuwe woord ‘huidvraat’ op, dat heel wat reacties uitlokte. In het grote revisieproject van de NBV dat thans loopt, overweegt men ‘huidvraat’ te vervangen door een andere vertaling die beter aansluit bij wat in de teksten eigenlijk bedoeld wordt.
  In deze bijdrage geven we eerst een overzicht van de betreffende bijbelteksten en van de vertaalkeuze die in verschillende Nederlandse bijbelvertalingen werd gemaakt. Vervolgens onderzoeken we wat er in die bijbelteksten precies bedoeld wordt. Ten slotte grijpen we de gelegenheid aan om iets meer te vertellen over het revisieproject van de NBV.
 • Delila en Simson: een schaduwspel van kennis en kracht in enkele penseelstreken (Justine Van Stichel)
  In dit artikel wordt eerst de complexiteit van het verhaal van Simson en Delila geschetst, aan de hand van enkele belangrijke narratieve en psychologische elementen met betrekking tot de hoofdpersonages. We ontdekken dat mannelijkheid en vrouwelijkheid beladen termen zijn binnen dit verhaal. Daarbij stuiten we op een onderliggende waarschuwing tegen ‘slechte vrouwen’. Binnen deze waarschuwing zijn kennis en erotiek nauw met elkaar verweven. In het tweede deel van het artikel zien we hoe zowel de rollenwisseling tussen man en vrouw als de waarschuwing voor slechte vrouwen blijven doorspelen in een aantal schilderwerken die dateren van de vorige eeuwwisseling. De aandacht wordt gevestigd op de wijze waarop precies die meest markante elementen in het bijzonder de receptiegeschiedenis van de relatie van Simson en Delila in de beeldende kunst van het fin de siècle gekenmerkt hebben.
 • Bijbel en bezinning: Marcus 4,35-41 (Bénédicte Lemmelijn)
 • Uit de wereld van de Bijbel
  • Didachè-studiedagen Bijbel
  • Reis naar Israël en de Palestijnse gebieden uitgesteld
  • In memoriam Egbert Rooze
 • Boekbesprekingen
  • Jonathan Sacks, Exodus. Boek van bevrijding (Pieter Van Petegem)
  • Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, Woorden die raken (Bryan Beeckman)
  • Piet van Midden, Hebreeuws leer je zo (Paul Kevers)

Reacties zijn afgesloten.