Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden – Methoden – Hulpmiddelen

Frans Van Segbroeck, Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden - Methoden - Hulpmiddelen, Leuven, VBS-Acco, 1993, 6de verm. druk 2009, 236 p., € 22,50Frans Van Segbroeck, Het Nieuwe Testament leren lezen. Achtergronden – Methoden – Hulpmiddelen, Leuven, VBS-Acco, 1993, 6de verm. druk 2009, 236 p., € 22,50
 

Dit boek is uitverkocht. Op alle nog verkrijgbare publicaties genieten leden van de Vlaamse Bijbelstichting 15% korting.

→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 
Het Nieuw Testament is een oud boek, ontstaan in een wereld die grondig verschilt van de onze. Kennis van die wereld is noodzakelijk om de bijbelse boodschap te kunnen verstaan. In deze inleiding wordt daarom uitvoerig stilgestaan bij de historische achtergrond, de gebeurtenissen en invloeden die de maatschappij van Jezus en de vroege kerk hebben voorbereid, en de latere ontwikkelingen van die maatschappij. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de religieus-sociale bewegingen, onder andere die van de Essenen-Qumran.
 
Dat het Nieuwe Testament een oud boek is, roept ook de vraag op naar de betrouwbaarheid van het boek zelf. Welke weg heeft het afgelegd voordat het in onze handen terechtgekomen is? En hoe werd dat Nieuwe Testament, het normerend en gezaghebbend boek voor geloof en ethiek, ontvangen en verstaan. Ook daarin tekent zich een lange weg af van de bijbel als goddelijk boek tot de bijbel als product van gelovige mensen.

OVER DE AUTEUR
Professor Dr. Frans Van Segbroeck doceerde onder andere ‘Inleiding op het Nieuwe Testament’ aan de Theologische Faculteit van de K.U.Leuven. Hij werkte mee aan verschillende wetenschappelijk publicaties op het terrein van de nieuwtestamentische exegese en was ook bedrijvig in de bijbelpastoraal. Hij was directeur van de Vlaamse Bijbelstichting en overleed in 2008.

GESELECTEERDE FRAGMENTEN

Ondanks de economische heropleving in Palestina werd Herodes door de joden gehaat. Niet alleen als vreemdeling en usurpator, maar vooral om zijn grenzeloze wreedheid. Zelfs zijn eigen familie en de joodse leidene kringen werden het slachtoffer van zijn ziekelijk achterdocht en hardvochtigheid. Dit bracht de Farizeeën ertoe zich uit het politieke leven terug te trekken om zich uitsluitend te wijden aan de studie van de wet en aan het volksonderricht in de synagogen. Herodes’ wreedheid wordt treffend geïllustreerd door wat zich volgens Flavius Josephus afspeelde bij diens dood. Er braken onlusten uit , vooral in het natioanalstische Galilea, maar ze werden door de Romeinen onderdrukt.

Na de dood van Jezus sterft de beweging niet. Er ontstaat spoedig een nieuw elan. De leerlingen ervaren dat Jezus – ook na zijn dood – leeft en dat hij als inspirerende Geest in hun midden werkzaam aanwezig is. Met behulp van de Schrift, het Oude Testament, proberen zij de woorden en daden van Jezus te begrijpen en heilshistorisch te duiden. De leerlingen beseffen klaarder dan voorheen dat Jezus de verwachte messias is, de Heer, de Zoon van God. Ze geven hem titels waarvan één zich zal opdringen en tot een soort eigennaam van Jezus worden. Jezus Christus. Een naam die een geloofsbelijdenis is. Dit verdiept inzicht in de betekenis van Jezus gaat bij de leerlingen gepaard met het besef dat zijn zijn boodschap moeten verkondigen.

 

Reacties zijn afgesloten.