Naklanken over de Bijbelcursus

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.

Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Door Frans Van Segbroeck in VBS-Informatie 1970 nr. 3

Op 18 – 19 – 20 augustus jl. werd te Leuven, in het kader van de bekende en goed georganiseerde Vliebergh-Sencieleergangen, de eerste Bijbelcursus gehouden, ingericht door de Vlaamse Bijbelstichting. Als onderwerp werd voor dit jaar gekozen: Het Matteüsevangelie.

De lessenreeks was niet direct pastoraal of catechetisch bedoeld maar eerder gericht op de persoonlijke initiatie van de deelnemers in de methoden en de verworvenheden van het moderne evangeliënonderzoek.

Lesgevers waren de exegeseprofessoren van de Leuvense Universiteit, met medewerking van andere Vlaamse exegeten.

Een honderdtal deelnemers hadden zcih voor deze cursus laten inschrijven. Tijdens de agemene conferenties echter, die in de voormiddag gehouden werde, telde men heel wat meer aanwezigen, zodat de ruime “Kleine Aula” van het Maria-Theresiacollege vaak vol liep. Er was bovendien bij het luistergrage publiek een zeer grote belangstelling vooral wanneer tijdens de groepsdiscussies in de namiddag de hete hangijzers van verrijzenis, wonderverhalen, maagdelijke geboorte, enz. op tafel kwamen. Veel aanwezigen betreurden het enigzins dat aan deze bijbelcursus niet meer ruchtbaarheid was gegeven, zodat verschillende geinteresseerden op het appel ontbraken. Ook werd vaak de hoop uitgesproken dat dit initiatief volgend jaar zou hernomen worden.

Het succes van deze eerste bijbelcursus heeft in ieder geval bewezen dat op dit gebied een belangrijke taak is weggelegd voor de jonge Vlaamse Bijbelstichting.

Reacties zijn afgesloten.