Psalmen zingen. Overzicht over het beschikbaar materiaal

Door J. Van de Velde in VBS-Informatie 3 (1972) nr. 3, 12-15

1) Psalmberijmingen om te zingen

a) Bundels die hoofdzakelijk Psalmen bevatten

1 “Abdijboek” : uitgeverij “Annie Bank”, Anna Vondelstraat, Amsterdam. Tel. : 020. (3) 85483.
Samengesteld door de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie [IWVL) van de Nederlands sprekende Benedictijnen en Trappisten. Het secretariaat is gevestigd in de Trappistenabdij “Maria Toevlucht” te Zundert (N.-B., Nederl.).
Het Abdijboek bevat 150 psalmen in de vertalingen van Gerhardt – Van der Zeyde, Oosterhuis, en in eigen vertaling. Verder : antifonen, oraties, bijbelse cantica. hymnen en varia.
Het Abdijboek heeft zich tot doel gesteld een hulp te zijn voor hen die het volledig officie zingen.
Dr. 8. Kahmann bespreekt ‘dit imposant voluum’ in Gregoriusblad, jaargang 95, afl. 4, sept. 1971, p. 219-220.
2 “Psalmen” : uitgegeven door Gooi & Sticht, zie : “Catalogus Muziekuitgaven 1970”, p. 49. Uitgeverij: N.V. Gooi & Sticht, Vaartweg 51, P.B. 17, Hilversum; tel. 02150-48541.
Merkwaardig is dat vele psalmen gecomponeerd zijn als beurtzang voor voorzanger, koor en volk. Deze catalogus geeft ook aan van welke psalmen een plaatopname bestaat (Didascalia reeks).
3 “Voorzangen”: uitgegeven door de Universitaire Parochie, Jan Stasstraat 2, 3000 Leuven (1967-1968).
Samengesteld door Werkgroep van het Limburginstituut voor Gewijde Dienst en Muziek en de Werkgroep voor Liturgie van de Universitaire Parochie in samenwerking met studenten van de Missionarissen van Scheut te Leuven.
In deze uitgave staan twintig voorzangen op psalmteksten (deel I), zes voorzangen op thematische teksten (deel II) en zes alleluia-verzen (deel III).
4 “Psalmen”: uitgeverij : boekencentrum N.V., Jongbloed C.V., N.V. gebr. Zomer en Keuning, 1968.
Deze bundel psalmen is een nieuwe berijming van de interkerkelijke stichting voor psalmenberijmingen.
Hij is algemeen aanvaard voor kerkelijk gebruik door de generale synode én van de Gereformeerde Kerken én van de Nederlands hervormde Kerk.
5 “150 Psalmen”, GEORGE STAM, uitgeverij: Wolters-Noordhof, N.V. Groningen.
Deze uitgave bevat inleidingen en enkele koralen. De uitgave heeft tot doel de psalmen eenstemmig met orgelbegeleiding, te zingen.
6 “Een nieuw Lied”, IGNACE DE SUTTER. Patmos/Antwerpen, 1962.
Het eerste deel (p. 8-47) bevat een twintigtal psalmen die door hun eenvoud en vloeiende melodie reeds in ons vlaams patrimonium een verworven plaats hebben verkregen.
In een vroegere uitgave van dezelfde componist onder de titel ‘Psalmliederen voor ons volk’ uitgegeven door BJB-meisjes, Leuven en de Halewijn-stichting, Antwerpen, 1959 vinden wij enkele psalmen die in ‘Een nieuw lied’ niet her-opgenonem zijn.
Van een twintigtal liederen uit ‘Een nieuw lied ‘ is er een geluidsband beschikbaar, inbegrepen het volledig verloop van een zangstonde waarbij een lied methodisch wordt aangeleerd.
Inlichtingen zijn hierover te verkrijgen bij de uitgeverij PATMOS, St. Jacobsmarkt 7, te Antwerpen.
7 “Psalmen”, (voor volkszang) LODEWIJK DE VOCHT, Edelweiss S.V., Ons Parochiewerk, Mutsaertstraat 32, Antwerpen.
Onder deze titel zijn er drie deeltjes verschenen :
  1e deel : 1959 – vrij samengesteld.
  2e deel : 1959 – Advent en Kersttijd.
  3e deel : 1961 – Vasten en Paastijd.
ledere psalm is kort ingeleid en verklaard.
8 “Psalmen I” en “Psalmen II”in nederlands proza volgens de methode van J. GELINEAU bewerkt door R. MIDDELHOFF, J. POLLMANN en J.A.M. WETERMAN, uitgeverij De Toorts, Haarlem.
Korrespondentieadres: J. Pollman, C. Krusemanstraat 9, Amsterdam-Z. Van beide bundels is een grammofoonplaat uitgekomen bij IMPERIAL
9 “Nederlands Psalter” Nederlandse tekst van de Monniken van de Sint Andriesabdij getoonzet door JOZEF HANOULLE, 1959.
De psalmen zijn voorzien van een gebed. Enkele van de psalmen zijn opgenomen op een Philips grammofoonplaat: P 10460 R.
10 “Spreekt tot elkaar in Psalmen”, Marcel Weemaes, 1965, Uitgeverij SINTAL, Dekensstraat 28, Leuven (prijs: 25 F per exemplaar)
Iedere psalm wordt in een evangelisch perspectief verklaard en gesitueerd. Verschillende psalmen zijn van een tussenspel voor fluit voorzien.
In dit bundeltje zijn ook vanaf bladzijde 39 hymnen en gezangen opgenomen. Het bevat tevens de psalmen die in een uitgave van 1961 onder dezelfde titel verschenen zijn.
11 “Psalmen”van Lodewijk De Vocht. Besteladres : Madonnadreef 9, Schoten.
13 psalmen, de afscheidsrede (Mt), de zaligspreking (Mt) en een gedeelte uit Jesaja werden op plaat gebracht onder de titel ‘Naar het beloofde land – Gezangen voor onderweg‘; prijs van de LP. : 195 Bf. Ook de partituren zijn op. bovenstaand adres te verkrijgen.
Lod. De Vocht blijft zichzelf : de zang werd groots gedacht en voorzien van een orgelbegeleiding als sterke steun
12 “Psalmen voor de Eredienst der Nederlands Hervormde Kerk”, J. Brandt en Zonen, Amsterdam.

b) Liederenbundels met Psalmen

1 “Psalmen en gezangen” (ten dienste van de Liturgieviering). Samengesteld door de Diocesane Gregoriusvereniging en de Werkgroep voor Liturgie in het Aartsbisdom Utrecht.
Deze bundel bevat o.a. 27 psalmen en psalmgezangen.
Bèsteladres: uitgeverij Gooi & Sticht (cfr supra), onder het nummer 0940 (prijs : 66 f per exemplaar).
2 “I.C.L.Z.-ringmapjes”
Verzamelwerkje ten dienste van de liturgie, uitgegeven door Apostolaat voor Kerkelijk Leven, Norbertijnenabdij. Tongerlo (AntW.).
De meeste psalmen zijn reeds in voorgenoemde bundels oorspronkelijk uitgegeven.
3 “Mensen van God” van Louis Van Dijk
Drie psalmen en drie liederen. De psalmteksten zijn genomen uit ‘Vijftig psalmen‘ (Oosterhuis en anderen). Ze zijn bestemd voor koor, volkszang en trio-combo (piano, bas en slagwerk)
4 “De Adem van het Jaar” uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van de Prof. Dr. G. van der Leeuw-stichting samengesteld in overleg met de “Liturgische Kring” en “Het Jaar Onzes Heren”
Deze serie is in drie deeltjes uitgekomen :
  1e deel : Paaskring 1962.
  2e deel : Kerstkring 1962.
  3e deel : Zomertijd 1964.
De meeste psalmen ziJn genomen uit de ‘Proeve van éen nieuwe berijming‘ (voorbereidende uitgave van ‘Psalmen’ zie onder nummer 1) a) 4. ‘Psalmen‘). Besteladres : Oude Zijds Achterburgwal 100, Amsterdam-C., postrek. 36508
5 “Liturgisch Kerkboek” samengesteld door “De Hoeksteen”, werkgroep voor liturgie, Brussel.
Informatie bij: De Hoeksteen, Ursulinenstraat 4, Brussel.
In deze uitgave staan een veertigtal psalmen waarvan verschillende op een gemakkelijke gregoriaanse psalmodiëerwijze getoondicht zijn.
6 “Woord en Toon” een contactblad in dienst van het gemeenschapsgebed; verschijnt vier maal per jaar.
Besteladres : Zr Paulus Huismans, Abdij Van Male, 8310 St.-Kruis-Brugge 3. De bedoeling van de redactie (I. De Sutter, M. Weemaes, P. D’Haese, P. Huismans) is het gemeenschappelijk zingen van de ‘Gebeden voor elke dag‘ te helpen realiseren. Zij bieden in hun ‘bijlagen‘ o.a. getoondichte psalmrefreinen en orgelbegeleidingen bij de 14 psalmmelodiëen die op een geel kaartje
toegevoegd in ‘Gebeden voor elke dag‘.
Een bespreking van dit contactblad vindt men van de hand van in ‘Tijdschrift voor Liturgie’ 55, 1971, nr. 3, p. 212.

2) Lopende informatiebronnen

1 “Koorinformatie” uitgeverij : N.V. Gooi & Sticht, Vaartweg 51, P.B. 17 – Hilversum (Ned.); Postrekening Brussel: 3503.04. Prijs per exemplaar 10 Bfr., verschijnt maandelijks.
Het is bestemd voor koorleiders en organisten en biedt de tekst, de muziek en de plaats van aankoop van liederen zoals ze door ‘Bron van Christelijke Geest’ in een ruime keuze wordt voorgesteld telkens voor een bepaalde tijd van het jaar.
(vb. : Koorinformatie 6 : H. Drieëenheid t/m 6e zondag na Pinksteren).
2 “Mededelingen” ter informatie en documentatie van al wat liturgisch verschijnt bij N.V. Gooi & Sticht.
Deze mededelingen worden gratis toegestuurd na aanvraag op bovenstaand adres van N. V. Gooi & Sticht.
3 “De Kerk Zingt” een uitgave van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging (N.S.G.V.).
Administratie adres: N.V. Gooi & Sticht (cfr supra). Redactieraad : C.A.M. Middelhoff, H. de Jong, dr. B. Kahm·ann, M.A.M. Lax
{redactieadres: Sterrelaan 13, Hilversum).
Het blad verschijnt één maal per maand en een abonnement kost f 6. Deze uitgave is bedoeld als een oriëntatieblad en nieuwsbulletin ter bevordering van de parochiële samenzang.
4 “Adem” uitgegeven door Jozef Joris, Herestraat 51, Leuven, waar zich bevinden het hoofdbestuur, redaktie en administratie (tel.: 016/339.67)
De redactieraad is samengesteld uit o.a.: J. Joris, J. Bruurs, I. De Sutter, P. Hanoulle, J. Lerinckx, P. Schollaert, J. Schroten, M. Weemaes, J. Wuytack … Het blad verschijnt vijf maal per jaar en een gewoon abonnement kost 200 f (P.R. 528959 – ‘Het Madrigaal’ te Leuven).
In zijn ‘Koorberichten‘ en ‘Besprekingen‘ vinden wij interessant materiaal om bij te blijven wat nieuwe publicaties betreft.
5 “Gregoriusblad” uitgegeven door de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging.
De hoofdredactie berust bij dr. B. Kahmann. Administratieadres : Plompetorengracht 3, Utrecht; tel. : (030) 2 72 13 ; Postrekening t.n.v. administrateur Gregoriusblad, Utrecht, nr. 75581. Het blad verschijnt tweemaandelijks en kost f 19,50. Ofschoon dit tijdschrift vooral op nederlandse actualiteiten is afgestemd is het tocn een nuttige informatiebron.

Deze samenstelling heeft geen volledigheid nagestreefd. Ze wil enkel een weg zijn tot meer uitgebreide kennismaking met het vele materiaal dat ons kan helpen een keuze te maken in het muziekarsenaal om psalmen te zingen.

ezra19Dit artikel verscheen in het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

 

Reacties zijn afgesloten.