VBS-Informatie 1 (1970) nr. 1

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Ten geleide

V.B.S.-Informatie wil zakelijke inlichtingen bieden aangaande pastoraal-bijbelse aktiviteiten en literatuur
Het wordt toegestuurd aan alle leden van de vlaamse bijbelstichting. U kunt de efficiëntie van dit blad verhogen door de inlichtingen die u bezit en die anderen dienstig kunnen zijn, aan de redactie door te sturen.

In dit nummer vindt U gegevens over:
– de gemeenschappelijke bijbelvertaling;
– de bijbelverspreiding en de Stad Gods;
– geschenkbijbel;
– preekvoorbereiding;
– literatuur voor bijbelkringen;
– pastoraal-bijbelse dagen;
– aanvullen van de nederlandse bijbelcatalogus.

Gemeenschappelijke bijbelvertaling

Verder lezen →

Bijbelverspreiding in de Stad Gods

De Stad Gods is een centrum voor Bijbelactie in Antwerpen. Door toedoen van dit centrum werd op duizenden ziekenkamers een exemplaar van het Nieuwe Testament neergelegd, waardoor reeds meerdere tienduizenden mensen in kontakt werden gebracht met de H. Schrift. Ooke elders verspreidt het centrum de bijbel. De Stad Gods beschikt ook over een zeer goed bijgehouden tentoonstelling over het Heilig Land die vooral voor scholen zeer interessant didactisch materiaal biedt.
Over andere initiatieven van de Stad Gods volgen later berichten. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot: De Stad Gods, Robert Molsstraat 54, Antwerpen.

Geschenkbijbel

In steeds meerdere parochies biedt de pastoor aan bruidsparen een klein geschenk aan. In sommige parochies is dit geschenk een bijbel. Ligt daar niet een unieke kans om jonge mensen in kontakt te brengen met de Schrift? Dergelijk geschenk kan vooral interessant zijn als het aangeboden wordt ter gelegenheid van een eerste huisbezoek bij de jonggehuwden.
De VBS stelt een speciale geschenkbijbel ter beschikking, een uitgave van het Nieuwe Testament die niet in de handel te verkrijgen is. Kostprijs: 105 fr.

Preekvoorbereiding

Iedereen is er van overtuigd dat twee of meer inzicht kunnen brengen inzicht kunnen brengen in een probleem dan één alleen. Waarom passen wij deze eenvoudige redenering niet toe op de preekvoorbereiding? Indien de priesters van een dekenij van een district om de maand een namiddag bijeenkwamen om gezamelijk hun zondagspreek te bepraten, zou een individuele preek daar niet bij winnen?

Uitgaande van dergelijke bedenkingen is de VBS in samenwerking met de St.-Andriesabdij te Brugge gestart met preekvoorbereidingsnamiddagen. Uit de gesprekken, ingeleid door prof. G. Danneels en H. Vanhoutte, kwamen talrijke waardevolle suggesties, beelden en actualiseringen naar voren als bouwstenen voor een homilie.

De VBS wil deze werkwijze aan iedereen aanraden. verdere gegevens in dit verband vindt U terug in een artikel van H. Vanhoutte (Ministrando, Brugge, 1970, nr. 7, p. 100-102).

Literatuur voor bijbelkringen

Het ligt niet in de bedoeling van de VBS stelselmatig over het vlaamse land bijbelkringen op te richten. Wel wil de VBS hulpmiddelen voorstellen voor groepen die de bijbel willen leren kennen en lezen.

P. Drijvers, Deur naar het Oude Testament, zie Nederlandse Bijbelcatalogus, nr. 62.

Verder lezen →

J. Denaux, L. Grollenberg, G.C. van Engelen, Sleutel op de Evangeliën en de Handelingen, zie Nederlandse Bijbelcatalogus, nr. 723.

Hoewel meer geschikt voor degenen die in het onderwijs werkzaam zijn, biedt dit boek ook nuttige informatie voor bijbelgroepen.

Nieuwe vertalingen met korte uitleg is een reeks waarin de apostolische brieven elk afzonderlijk gebracht worden. Getracht wordt door middel van een kort en bevattelijk kommentaar, dieper door te dringen in de betekenis van de Schrifttekst. Verschenen zijn:

W.K. Grossouw, De eerste brief van Johannes;
W.K. Grossouw, De brief van Paulus aan de Galaten;
A.J. Simonis, De eerste brief van Petrus;
G.C. van Engelen, De brief van Paulus aan de Romeinen; (zie Nederlandse Bijbelcatalogus, nrs 37-38).

Het volgende werkje dat wij aanbevelen is vooral interessant om zijn didactische methode:
P. Standaert, De Kracht van de Eenheid. Bezinning vanuit de Brief aan de Efeziërs, zie Nederlandse Bijbelcatalogus, nr. 658a.

Verder lezen →

Pastoraal-bijbelse dagen

In het kader van de Vliebergh-Sencie leergangen te Leuven zal de VBS een bijbelsectie leiden. Deze dagen gaan door van dinsdag 18 augustus tot donderdag 20 augustus. Thema voor 1970: Het Matteüsevangelie. Verder nieuws hierover in ons volgend nummer.

Nederlandse bijbelcatalogus – Supplement I

Verder lezen →

Reacties zijn afgesloten.