VBS-Informatie 1 (1970) nr. 3

Ezra Bijbels tijdschrift 18: juni 2013Dit artikel is een nummer van het voormalige VBS-Informatie. In 2009, bij het begin van de 40ste jaargang, kreeg het blad een nieuwe vormgeving. Sindsdien verschijnt het onder de naam Ezra – Bijbels tijdschrift.
→ Bekijk de recentste nummers van Ezra – Bijbels tijdschrift.
 
Leden van de Vlaamse Bijbelstichting krijgen het recentste nummer van EZRA om de drie maanden gratis opgestuurd.
→ Ontdek alle voordelen van het VBS lidmaatschap.

Ten geleide

Dit blad wordt U toegestuurd door de Vlaamse Bijbelstichting. V.B.S.-informatie wil u zakelijke inlihctingen bieden aangaande pastoraal-bijbelse literatuur en activiteiten. Gelieve onze adreswijziging te noteren.

In dit nummer vindt u:
– Oproep;
– F. Kamphaus: de Kindsheidsevangeliën
– Bijbelcursus
– De Bijbel: het Boek der Boeken
– Bijbelkringen
– preekvoorbereiding
– palaver 70
– in bijlage: onze uitgaven

Dit nummer wordt vooral een voorstelling van onze activiteiten en publicaties. Een volgend nummer brengt meer besprekingen van werken over de Bijbel en gebeurtenissen rondom de Bijbel.

Oproep

Langs deze weg danken wij al degenen die ons in het verlopen werkjaar gesteund hebben door lid te worden van de Vlaamse Bijbelstichting. Graag zouden we dit jaar een breder publiek bereiken.

Hoe wordt u lid?
Door 100. fr of meer te storten op PR. 8804.42 van de V.B.S. Leuven Ereleden betalen 1.000 fr. en zijn bijzonder welkom. (oude gegevens, nvdr)

Wat krijgt u daarvoor?
U krijgt automatisch het boekje toegestuurd van Kamphaus over de Kindsheidsevangeliën. Zie verder in dit blad. Bovendien ontvangt u regelmatig V.B.S.-informatie.

Wat doet de V.B.S?
Een greep uit onze activiteiten:

  • Wij werken mee aan de bijbelvertaling van de K.B.S.-Nederland (Willebrordvertaling, waarvan dit najaar deel 3 van het Oude Testament verschijnt) en aan de nieuwe gemeenschappelijke bijbelvertaling (samen met het Protestants Bijbelgenootschap).
  • Wij vertegenwoordigen de vlaamse kerkprovincie in besprekingen met buitenlandse bijbelstichtingen.
  • Verder zoeken wij priesters en leden te helpen bij het lezen van de Bijbel, door preekvoorbereiding, bijbelcursussen, inleidingen voor bijbelkringen, enz.
  • Als nieuwste activiteit verspreiden wij de Bijbel in wekelijkse afleveringen met prachtige illustraties in kleurendruk en zeer interessante artikelen (zie: De Bijbel: het Boek der Boeken).

F. Kamphaus: de Kindsheidsevangeliën, bij Lucas en Matteüs

Verder lezen →

Naklanken over de bijbelcursus

Verder lezen →

De Bijbel: het Boek der Boeken

Onder deze titel verspreiden wij, samen met het Belgische Bijbelgenootschap (protestants), de nederlandse uitgave van “La Bible… En ce temps-là”. In tegenstelling met de Franse editie wordt de tekst niet uit de latijnse vulgaatbijbel vertaald. De geboden Schrifttekst is gedeeltelijk die van de Katholieke Bijbelstichting en gedeeltelijk die van het protestantse Nederlandse Bijbelgenootschap.
Deze zeer verzorgde en prachtige geïllustreerde uitgave verschijnt in wekelijkse aflevering en biedt u na verloop van ongeveer twee jaar de volledige bijbeltekst met uitleg.
Het eerste nummer verschijnt in december ’70. U krijgt hierover later meer inlichtingen, doch kunt nu reeds inschrijven bij de V.B.S voor de eerste twee nummers die samen 30 fr. kosten. De volgende nummers kosten 30 fr. Wij hopen op deze wijze de Bijbel dichter bij het brede publiek te kunnen brengen.

Bijbelkringen

Onze “inleiding voor bijbelgroepen”, voorgeteld in V.B.S-informatie, 1969-70 nr. 2, gaan vlot van de hand. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar (50 fr. voor de cyclus van 5 inleidingen voor de gespreksleider en 5 x 10 inleidingen voor de gespreksleden – telkens wordt één belangrijke bijbeltekst behandeld).
Vooraleer verder inleidingen uit te werken, wachten wij op uw reacties.
Vermelden wij nog dat de K.B.S.-Nederland dergelijke “papers” uitgeeft. Ze kunnen bij ons besteld worden (370 fr. voor 6 inleidingen).

Preekvoorbereiding

In ons tijdschrift “Getuigenis” verschijnt dit jaar opnieuw kommentaar bij de bijbellezingen in de zondagsmis. Meer nog dan de vorige jaren zal in de kommentaar gepoogd worden, naast exegetische uitleg, suggesties te bieden betreffende de betekenis van de bijbellezingen voor mensen van nu.
Ter aanvulling van dit initiatief heeft de V.BS Brugge een werkgroep gelanceerd die verder preekvoorbereiding beoogt langs groepsgesprek en preekmateriaal.
Dit preekmateriaal kan besteld bij A. Van Houtte, Fr. Orbanstraat 18, Oostende. (oude gegevens, nvdr) Gelieve uw naam, adres en postnummer te vermelden. Voor verdere inlichtingen, Ministrando nr. 7, jrg. 1970, p. 100-102.

Palaver 1970

Deze actie wordt in Nederland georganiseerd door de Stichting Jeugd en Bijbel, waarin K.B.S. en N.G/B. wamenwerken. De bedoeling is: de jeugd te confronteren met de Bijbel. Het hoogtepunt van de actie wordt het Bijbel-popfestival in Utrecht, op 2 januari 1971. Om een gesprek over de Bijbel bij de jeugd op gang te brengen, gaf de Stichting Jeugd en Bijbel een PRAATBOEK uit, een aantrekkelijk plaatjes-snuffel-denk-werkboek in vierkleurendruk.

Uitgaven waaraan de VBS haar medewerking verleent

Tekstuitgaven (Willibrordvertaling)

1. Het Nieuwe Testament

Standaarduitgave. Volledige tekst met uitgebreide inleidingen en noten, 210fr.
Gezinsuitgave. Volledige tekst met beperkte inleidingen en noten, 115 fr.
Geschenkuitgave. Zelfde tekst in luxeband en luxecassette, 150 fr.
Kerkboekuitgave. Zelfde tkest verkleind onder polyvinylband, 108 fr.
Lezenaareditie. Volledig N.T. voor liturgisch gebruik, 995 fr.
Luxe-editie. Zelfde tekst met 10 vierkleurenillustraties van Fr. Angelico, luxeband en luxecassette, 1.495 fr.
Zakuitgave. Verkleinde tekst van voorgaande uitgaven met een “Weg door het N.T.”, 99 fr.
Schooluitgave. Volledige tekst van het N.T. met inleidingen en een aanhangsel met alle nuttige gegevens voor het godsdienstonderricht, 115 fr.

Het Oude Testament

Vertaling uit de grondtekst met inleidingen en noten.
D1. I Genesis-Deuteronomium, 230 fr.
D1. II Josua-Koningen, 230 fr.
D1. III Kronieken-Makkabeeën, 230 fr.

B. Tekstuitgaven met commentaar

De eerste brief van Johannes, door W.K. Grossouw, 15 fr.
De brief van Paulus aan de Galaten, door WK.K Grossouw, 45 fr.
De brief van Paulus aan de Romeinen, door G.C. van Engelen, 90 fr.
De eerste brief van Petrus, door A.J. Simons, 42 fr.

C. Tekstuitgaven voor liturgisch gebruik

Het Lectionarium voor de zondagen
B.-Cylcus 345 fr.
C.-cyclus 345 fr.

D. Tekstbegeleidingen

Sleutel op de Evangeliën en Handelingen, door J. Deneaux, L. Grollenberg en G.C. van Engelen, 115 fr.
Deur tot het Oude Testament, door Pius Drijvers, 90 fr.
Bijbel aan Stoot (confrontatie van bijbelteksten met moderne teksten over ontwikkelingssamenwerking), 65 fr.
Praatboek (uitgangspunt van Palaver 70), 20 fr.
De Kindheidsevangeliën (bij Lucas en Matteüs), door A. Kamphaus, 90 fr.
De Paasverhalen, door A. Kamphaus, 90 fr.
Al de bovenstaande uitgaven worden verzorgd door Desclée De Brouwer, Brugge.
Getuigenis, Bijbels-Liturgisch tijdschrift uitg. Romen en Zonen, Masseik
Inleidingen voor Bijbelkringen, uitg. V.B.S
Bijbels Zakagenda 365, uitg. Actie 365, Berchem-Antwerpen

Nederlandse bijbelcatalogus – Supplement 2

Verder lezen →

Reacties zijn afgesloten.