Ezra 9: maart 2011

Dit paasnummer van Ezra staat volledig in het teken van verrijzenis. Niet alleen kijken we naar een moderne duiding van de verrijzenis en naar de verrijzenisverhalen in Johannes en Lucas 24, we gaan ook op zoek naar verrijzenis in het Oude Testament, meer bepaald in Job en Ezechiël. ‘Bijbel en bezinning’ staat stil bij enkele verzen uit Jesaja.

Inhoudsopgave met geselecteerde fragmenten

Bijbel en bezinning: Jesaja 1,11-17

Het betreft een kwestie van alle tijden. Valt religie, of het nu gaat om de joodse variant van Jesaja uit de 8ste eeuw voor Christus of de 21ste-eeuwse versie van katholiek westers christendom, niet heel gemakkelijk ten prooi aan uiterlijk ritualisme en luisterrijk machtsvertoon? Verder lezen →


Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


De verrijzenisverhalen in Lucas 24

Het laatste hoofdstuk van het Lucasevangelie bevat drie paasverhalen: het bezoek van de vrouwen aan het graf, het Emmaüsverhaal en de verschijning van Jezus aan ‘de elf’. Het eerste verhaal heeft Lucas gemeenschappelijk met Marcus en Matteüs, maar hij heeft er eigen materiaal aan toegevoegd. Verder lezen →


‘Ik weet dat mijn verlosser leeft’ (Job 19,25-26)

Binnen de actuele wetenschappelijk literatuur bestaat er over weinig kwesties zoveel eensgezindheid als over het feit dat de thematiek van de ‘opstanding uit de dood’ niet tot de kern van de oudtestamentische geloofspunten behoort. Verder lezen →


Zouden deze beenderen nog tot leven kunnen komen? (Ez 37)

De dorre beenderen-scène is aanleiding tot een dialoog van de Heer met zijn profeet waaruit moet blijken dat Hij macht heeft over leven en dood. Hij kan geraamten nieuw leven inblazen. Verder lezen →


Verrijzenis modern geduid

Die voor de moderne mens onhoudbare verrijzenis is in de evangelies in een aantal mythologische verhalen ingekleed. Die heten hier mythologisch, omdat het eigene van de mythologie juist daarin ligt dat buitenkosmische krachten of wezens in het binnenwereldse ingrijpen. Verder lezen →