Jezus Christus


Tussen het kruis en het lege graf: buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden

Zowel het Evangelie van Nicodemus als het Evangelie van Petrus vullen de stilte van de sabbat na Jezus’ kruisiging op met verhalen tussen zijn dood en verrijzenis. Verder lezen →


Betlehem: geboorteplaats van de Messias

Wat vertelt het Oude Testament over Betlehem? We bekijken de profetie van Micha en wat Matteüs daarvan maakt, en tot slot vragen we ons af of Jezus nu echt in Betlehem geboren is en waarom twee van de vier evangelisten dat vertellen. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Lucas 1,76-78a

Aan het begin van zijn evangelie opent Lucas voor zijn lezer een tweeluik. Hij kondigt twee geboortes aan, hij verhaalt even nadien ook twee geboortes én hij schetst voor beide kinderen een vooruitblik op hun leven. Het gaat om twee neefjes: Johannes en Jezus. Wie zullen ze worden? Wat zullen ze betekenen? Verder lezen →


Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


De verrijzenisverhalen in Lucas 24

Het laatste hoofdstuk van het Lucasevangelie bevat drie paasverhalen: het bezoek van de vrouwen aan het graf, het Emmaüsverhaal en de verschijning van Jezus aan ‘de elf’. Het eerste verhaal heeft Lucas gemeenschappelijk met Marcus en Matteüs, maar hij heeft er eigen materiaal aan toegevoegd. Verder lezen →


Verrijzenis modern geduid

Die voor de moderne mens onhoudbare verrijzenis is in de evangelies in een aantal mythologische verhalen ingekleed. Die heten hier mythologisch, omdat het eigene van de mythologie juist daarin ligt dat buitenkosmische krachten of wezens in het binnenwereldse ingrijpen. Verder lezen →


De apocriefe Jezus

Apocriefe geschriften genieten de laatste jaren een hernieuwde belangstelling. Zogenaamd ‘onbekende’ of ‘verborgen gehouden’ verhalen over Jezus duiken op in nieuwe levensbeschouwingen, romans en films. Wat daarover verteld wordt, getuigt vaak van veel fantasie. De bijdragen in dit boek geven een wetenschappelijke stand van zaken. Verder lezen →