Jezus

De fratsen van Jezus. Buitenbijbelse teksten over Jezus’ geboorte en kindertijd

De stilte over de kindertijd van Jezus in de evangelies bood latere auteurs de gelegenheid om verder te gaan op de weg die Matteüs en Lucas met hun geboorteverhalen waren ingeslagen: als zoon van God moet Jezus ook als kind een allesbehalve onopgemerkt leven geleid hebben. Verder lezen →De eenvoud van Maria. Het verhaal van Jezus’ geboorte volgens Lucas

Het is haast een paradox: het kerstverhaal, één van de bekendste bijbelse verhalen, blijkt helemaal niet in de Bijbel voor te komen – of toch niet in de vorm zoals het te vinden is in de talrijke hervertellingen ervan. Verder lezen →


Tussen het kruis en het lege graf: buitenbijbelse verhalen over Jezus’ afdaling naar de hel en opstanding uit de doden

Zowel het Evangelie van Nicodemus als het Evangelie van Petrus vullen de stilte van de sabbat na Jezus’ kruisiging op met verhalen tussen zijn dood en verrijzenis. Verder lezen →


Betlehem: geboorteplaats van de Messias

Wat vertelt het Oude Testament over Betlehem? We bekijken de profetie van Micha en wat Matteüs daarvan maakt, en tot slot vragen we ons af of Jezus nu echt in Betlehem geboren is en waarom twee van de vier evangelisten dat vertellen. Verder lezen →


Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


De verrijzenisverhalen in Lucas 24

Het laatste hoofdstuk van het Lucasevangelie bevat drie paasverhalen: het bezoek van de vrouwen aan het graf, het Emmaüsverhaal en de verschijning van Jezus aan ‘de elf’. Het eerste verhaal heeft Lucas gemeenschappelijk met Marcus en Matteüs, maar hij heeft er eigen materiaal aan toegevoegd. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Marcus 9,42-50

Deze tekst is in de eerste plaats gericht tot de leerlingen, de leiders van de gemeente, maar geldt uiteindelijk voor elk lid. Het is dreigende taal die de ernst van de vernieuwing die Jezus met zijn boodschap brengt op de voorgrond plaats. De laatste verzen bevatten aanmaningen voor ‘iedereen’ in het heden. Verder lezen →