Johannes

De Messias tussen dood en leven. De belijdenis van Marta en Maria in woord en daad (Joh 11,1-12,19)

Bij Johannes komt het aan Maria, de zus van Marta en Lazarus, toe om haar belijdenis in een profetische daad om te zetten. Hun broer Lazarus is de getuige in persoon dat wie in Jezus gelooft, nooit zal sterven. Verder lezen →


Getallensymboliek in het Johannesevangelie

Het is bekend dat bepaalde getallen in de Bijbel een symbolische betekenis hebben. Sommige getallen vallen bij een eerste lezing niet op of lijken geen bijzondere betekenis te hebben, maar bij nader inzien dragen ze toch een diepere zin in zich. Verder lezen →


Maria Magdalena en de anderen. De verrezen Jezus en zijn leerlingen in het Johannesevangelie

De evangelist Johannes laat Maria Magdalena een sleutelrol spelen in het verkondigen van de verrijzenis, terwijl hij tegelijkertijd beschrijft hoe zij samen met andere leerlingen tot geloof komt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Johannes 9

Het verhaal over de blindgeborene. Een mens blind van bij de geboorte. En enkel gedefinieerd door die blindheid. Geen naam. Maar een ‘blinde mens’, zo staat het er letterlijk. Beeld van de blinde mens? Wij die, als we er niet op letten, altijd weer naast de essentie kijken, Verder lezen →


Levend water! Jezus en de Samaritaanse vrouw in Johannes 4

Dit rijke en bijzonder goed doordachte verhaal toont aan dat Johannes creatief omspringt met de inspiratie die hij heeft geput uit de ‘bron’ van het Oude Testament, en blijft tot op vandaag ‘bron’ van reflectie – en dus aanleiding tot ‘herbronning’ – over wat geloven in Jezus precies inhoudt. Verder lezen →


Lazarus’ dorre beenderen: Ezechiël 37 en Johannes 11

Bij de keuze van bijbelteksten in de liturgie na Vaticanum II heeft men ernaar gestreefd om de schriftlezingen op elkaar af te stemmen. De oudtestamentische lezing is meestal gekozen vanuit de klemtoon in de evangelietekst. Toch is het gelegde verband niet altijd even gelukkig. Verder lezen →


Twaalf apostelen van Jezus: de eerste groep van vier

In dit artikel bekijken we de eerste groep met Simon Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes. Over deze apostelen biedt het Nieuwe Testament in verhouding de meeste informatie. Het heeft er mee te maken dat ze de eerste volgelingen van Jezus zijn en zo binnen de apostelgroep een aparte plaats innemen. Verder lezen →


Herhalingen en variaties in het vierde evangelie

Van 7 tot 9 november 2006 organiseerde de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven een internationaal colloquium over het Johannesevangelie onder het voorzitterschap van prof. Gilbert Van Belle. Verder lezen →