Martijn Steegen

Martijn Steegen werkt als hoofdpastor van de pastorale dienst in UZ Leuven. Hij is doctor in de Godgeleerdheid en is als gastprofessor verbonden aan de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie en Empirische Theologie van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij is tevens docent Exegese van het Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel en aan het catechetisch instituut Kairos in het bisdom Roermond (NL).

Ezra 16: december 2012

Voor dit kerstnummer gaan we op zoek naar de historische Johannes de Doper, ondermeer aan de hand van de Dode Zeerollen. We bekijken Betlehem als geboorteplaats van Jezus in het licht van het Oude Testament. ‘Bijbel en bezinning’ brengt de verwachtingen bij de geboorte van beide figuren onder de aandacht. Verder lezen →


Theofilus

Aansluitend bij de gebruiken van hellenistische geschiedschrijvers, opent Lucas zijn evangelieboek met een korte proloog. Hij wil een zekere Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen. Verder lezen →


Ezra 15: september 2012

Mirjam en Dina, Melchisedek en Zacharias, Gog en Magog, Theofilus, de vrouwen van David… In dit nummer zullen verschillende bekende en minder bekende of zelf geheel onbekende bijbelse figuren de revue passeren. Zij zijn in de eerste plaats literaire karakters. Verder lezen →


Ezra 14: juni 2012

Dit nummer staat in het teken van oude zondvloedverhalen. Zo vertoont het Gilgamesj-epos grote gelijkenissen met het bijbelse vloedverhaal in Genesis, maar ook belangrijke verschillen. De passage van ‘zonen van God’ is Genesis verwijst op haar beurt naar een joodse traditie rond een zondvloed. Verder lezen →


Ezra 13: maart 2012

“Mijn God, waarom heeft U mij in de steek gelaten?” Deze wanhopige vraag roept Jezus uit aan het kruis, maar de tekst wordt ook al vermeld in Psalm 22. We besteden ook aandacht aan Psalm 65 in onze rubriek ‘Bijbel en bezinning’ en we gaan op zoek naar de theologische aspecten in de Matteüspassie van Johann Sebastian Bach. Verder lezen →


De rollen van de Dode Zee

Hoe zagen het Jodendom en zijn heilige Schriften eruit in de tijd van Jezus en zijn apostelen? Toen in 1947 nabij de Dode Zee manuscripten van meer dan tweeduizend jaar oud ontdekt werden, koesterden velen grote verwachtingen over de verschuivingen die deze teksten zouden teweegbrengen in de studie van het vroege christendom. Verder lezen →


Verrijzenis en eeuwig leven in het Johannesevangelie

Hoewel de vier evangeliën allemaal werd geschreven vanuit het verrijzenisperspectief, is de kracht waarmee de verrijzenisboodschap bij Johannes weerklinkt, ongeëvenaard. De evangelist interpreteert ook de gebeurtenissen uit Jezus’ leven al nadrukkelijk vanuit die invalshoek. Verder lezen →


Ezra 9: maart 2011

Dit paasnummer van Ezra staat volledig in het teken van verrijzenis. Niet alleen kijken we naar een moderne duiding van de verrijzenis en naar de verrijzenisverhalen in Johannes en Lucas 24, we gaan ook op zoek naar verrijzenis in het Oude Testament, meer bepaald in Job en Ezechiël. Verder lezen →