Paulus

En Paulus dan? Een ervaringsbericht over de Pauluslezing in de zondagsliturgie

De manier waarop de Pauluslezing een plaats krijgt in de Dienst van het Woord, is niet erg bevorderlijk om ze de aandacht te geven die ze verdient. Verder lezen →


De Weg van het Woord. De Handelingen van de apostelen

Hoe verkondigden de eerste christenen hun geloof? Hoe bouwden zij hun gemeenschappen op? Hoe gingen ze met elkaar om? Het bijbelboek Handelingen biedt een veelkleurig antwoord op deze vragen. Verder lezen →


Paulus’ kruistheologie

De kruistheologie van Paulus wordt kernachtig samengevat in 1 Korintiërs 1,23: ‘Wij verkondigen een gekruisigde Christus’. Ze is een belangrijk discussiepunt in de theologie. In de volgende eeuwen bleef de centrale betekenis van het kruis een belangrijk onderwerp van studie en discussie. Verder lezen →


Paulus’ hartstochtelijke liefde voor zijn volk

Door zijn ontmoeting met de verrezen Christus verandert Paulus van een overtuigde, gedreven en vrome Farizeeër in een enthousiaste christen die zijn eigen volk probeert te overtuigen van de waarheid van de belijdenis dat Jezus de Messias is. Verder lezen →


Paulus in woord en beeld

‘God heeft zijn zoon aan mij geopenbaard opdat ik hem zou verkondigen aan de volkeren’. Woorden van Paulus uit zijn brief aan de Galaten. Net als wij hebben de mensen tot wie Paulus zich hier richt, wellicht even de tijd nodig gehad om te begrijpen dat hij over zending spreekt. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: 1 Korintiërs 12,4-11

Paulus besluit de Korintiërs een brief te schrijven waarin hij hen wil overtuigen van zijn visie en hen wil oproepen tot een levenswijze die christenen past. De noodzaak van onderlinge eenheid en liefde tot elkaar in de gemeenschap zijn steeds terugkerende thema’s in de brief. Verder lezen →


Herziening gewenst. Galaten 3,1-6 in de Nieuwe Bijbelvertaling

De Nieuwe Bijbelvertaling geeft Galaten 3,1-6 vlot en helder weer in een levendige en duidelijke vertaling. Er valt echter te betwijfelen of de meeste bijbelkenners de grote vrijheid zullen appreciëren. Verder lezen →


Ooit veraf, nu dichtbij. Efeziërs 2,1-13 en de Nieuwe Bijbelvertaling

Door Jan Lambrecht in VBS-Informatie December 2004 Dit artikel staat momenteel nog niet online. We zullen deze tekst zo snel mogelijk beschikbaar stellen. U kan de tekst eveneens aanvragen op … Verder lezen →