Ezra 15

Melchisedek

Binnen de context van Genesis 14 ontmoeten we een zekere Melchisedek. Deze man wordt geïdentificeerd als de koning van Salem en als priester van de allerhoogste God. Op Psalm 110 en de Hebreeënbrief na, verschijnt zijn naam echter nergens meer in de Bijbel. Daarom is het interessant om een blik te werpen op 11QMelchisedek. Verder lezen →


Bijbel en bezinning: Jeremia 16,19-20

Kan een mens soms goden maken? Diepe voldoening, zelfgave, rustige zekerheid, vertrouwen, liefdevolle gedragenheid, mildheid en mededogen brengen dit soort goden alleszins niet. Verder lezen →


Theofilus

Aansluitend bij de gebruiken van hellenistische geschiedschrijvers, opent Lucas zijn evangelieboek met een korte proloog. Hij wil een zekere Theofilus overtuigen van de betrouwbaarheid van de overlevering van de oorspronkelijke ooggetuigen. Verder lezen →


Zacharias

Het evangelie van Lucas vangt aan met de geboorte van Johannes de Doper. Net als de geboorte van Jezus wordt ze aangekondigd door de engel Gabriël, die verschijnt aan Johannes’ vader Zacharias, een priester, terwijl hij zijn dienst in het heiligdom volbrengt. Zacharias reageert verbaasd op die aankondiging. Verder lezen →


Gog en Magog, Edom en Adam

Gog is de naam van een mysterieuze figuur uit de hoofdstukken 38 en 39 van het boek Ezechiël. Hij staat bekend als de verpersoonlijking van het kwaad dat aan het einde der tijden zal losbarsten. Denk maar aan de fameuze rede van Ronald Reagan, tijdens de Koude Oorlog. Verder lezen →


Mikal, Abigaïl en Abisag

Machthebbers en mooie vrouwen gaan meestal hand in hand. Wanneer die machthebber dan ook nog wordt afgeschilderd als iemand met ‘mooie ogen en een prettig voorkomen’ (1 S 16,12), dan zijn alle ingrediënten aanwezig voor enkele pittige romances. In de oudtestamentische verhalen over koning David is dat niet anders. Verder lezen →


Mirjam

Mirjam is de zus van Mozes en Aäron. Ze is wellicht de oudste van de drie. In haar eerste (naamloze) optreden is ze ‘de hoedster van haar broeder’ (Ex 1,2-10). Na de redding bij de Rietzee gaat ze spontaan de vrouwen voor in muziek en dans en zingt ze een danklied voor de HEER (Ex 15,20-21). Verder lezen →


Dina

Aartsvader Jakob had twaalf zonen, de stamvaders van de twaalf stammen van Israël. Minder bekend is dat hij ook een dochter had: Dina – ‘oordeel’ betekent haar naam. Over Dina staat er maar één verhaal in de Bijbel, in Genesis 34. Daarbuiten wordt ze nog tweemaal vermeld, in Genesis 30,31 en 46,15. Verder lezen →